Gass kan gi ny rallartid

Gass kan gi ny rallartid

14. september 2011

En ilandføring av gass i Ofotenregionen i kombinasjon med offensiv næringspolitikk kan føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i området.

Det viser prosjektet Gassmaks Ofoten i regi av forskningsinstituttet Norut Narvik.

- Narvik har naturgitte forutsetninger for å bli gasshovedstaden i nord, sier forsker Ross Wakelin ved Norut Narvik, og utdyper;

- Den dagen myndighetene beslutter å hente opp gassen i Nordland og bringe den på land vil være en ren jubeldag, og vil medføre enopptur som faktisk i beste fall kan gi mellom 2000 og 5000 nye varige arbeidsplasser i området.

Forutsetningen for dette estimatet er at det blir full satsing på virksomheter som bruker gass i prosessen sin. Og her er det snakk bransjer som produserer produkter som er etterspurte i markedet, sier Wakelin.

Ideelle Ofoten

Og området som Wakelin mener er ideelt for en slik ilandføring av gass er Ofotenregionen.

Nærheten til Sverige gjør at overskuddsgassen kan sendes videre i stort volum til industri i nabolandet, mens jernmalmtransport gjennomNarvik danner grunnlaget for prossessering av jern ved bruk av naturgass.

I tillegg er Ofotenregionen utpekt av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) som et av de mest interessante områdene i landet med henhold til mineralressurser. Gull, kalk, marmor, dolomitt, kvartz og nikkel er noen av mineralene som allerede er kjent i Narvikregionen, og fortsatt er dette kartleggingsarbeidet på et tidlig stadium.

Mulighetene er derfor til stede for at disse mineralene finnes i så store forekomster i Ofotenregionen at de kan komme til å bli utnyttet kommersielt i fremtiden.

Det er videreforedling av disse mineralene som står i sentrum for den mulige positive utviklingen i området, som i følge optimistisk estimat kan gi i underkant av 4800 nye arbeidsplasser.

- Ofotenregionen har en del fordeler som gjør området interessant på mange nivå, og mineralressursene i området spenner seg over et vidt felt som gjør mulighetene enorme for gass, malm og mineralbasert teknologi og industriutvikling i Ofoten, forklarer Wakelin.

Positiv

For en tid tilbake ble studien Gassmaks Nordland avsluttet. Konklusjonene i denne rapporten var ensbetydende med at en ilandføring av gass i Nordland kan få store ringvirkninger for fylket. De store forekomstene av ulike materialer kombinert med tilgang på naturgass vil gi store utviklingsmuligheter.

Og det er altså i forlengelsen av dette at Narvik nå blir frontet som det naturlige området for en slik virksomhet. Det viser altså prosjektet Gassmaks Ofoten, der Norut Narvik utreder mulighetene for moderne industriutvikling i regionen basert på lokalt tilgjengelige ressurser i nærområdet.

Kartleggingen av mineraler rundt omkring i Nordland viser at Ofoten har rike forekomster, og dette kartleggingsarbeidet som gjøres av NGU skal fortsette med stor styrke, og vil kompletteres de neste årene.

Bakgrunn

Nordland har for øvrig lange tradisjoner innen mineralbasert industri. Den første gruvedriften i Nordland begynte på 1600-tallet i Ballangen med utvinning av kobber. Drag har utvinnet feltspat, dolomitt i Hellstrand, kvarts i Drag, nikkel i Arnesfjellene og jernmalm i Bogen.

I tillegg til utskipningen av jernmalm over Narvik havn siden begynnelsen av 1900-tallet. De ulike gruvene hadde flere tusen mennesker i arbeid og hadde stor samfunnsmessig verdi.

Nåtidens lysende eksempler er produksjon av ultrareint kvartspulver ved Norwegian Crystallites på Drag, tilvirkning av kvartsdigler ved Scancell Glomfjord og den silisiumsbaserte wafer- og solcelleindustrien i Glomfjord og Narvik.

Jernmalm

Et av de mest interessante områdene for å ta i bruk naturgass er i forbindelse med prosessering av mineraler, enten som energikilde eller som et råstoff som sammen med mineraler gir et helt nytt produkt.

- Malmen som blir skipet over Narvik er et godt eksempel på hvilket potensial som ligger i området. Ved å videreforedle pelletsen vil man få et raffinert produkt til en høyere pris. Hele denne prosessen kan gjøres i Narvik i en DRI-fabrikk, og den unike havnen vår vil gjøre at det er enkelt å få transportert dette produktet ut i verden.

- Dette er et produkt som er etterspurt i markedet. Dette er bare ett av flere eksempler på videreforedling av mineraler som finnes i området vårt, forklarer Wakelin.

I anslagene for resterende olje- og gassreserver på norsk kontinentalsokkel betraktes Nordland 6 og 7 og Troms Sør for å være ”indrefiletene”. I disse områdene forventes de største funnene med både olje og gass.

Norske Shell bekreftet sommeren 2009 at de har gjort et større gassfunn på Gro-feltet ca. 150 nordvest for gassfunnet Victoria i Norskehavet. Foreløpige anslag tyder på at funnet er på mellom 10 og 100 mrd. standard kubikkmeter utvinnbar gass. Dette er større enn Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest, og omtrent en fjerdedel av Trollfeltet som er et av verdens største olje- og gassfunn.

- Det er mulig at det finnes store forekomster av olje- og gass her i området, og myndighetene har lagt opp til en satsing på nordområdene. Det vil derfor være en naturlig vei å gå å utvikle området slik at en moderne industriutvikling kan skje.

- Det vil gi området kraft til å vokse i morgendagens Norge. Men da må gassen føres i land, og ikke bare transporteres ut i Europa, utdyper Ross Wakelin.

Norge er for øvrig en storprodusent av olje og gass, men bare en prosent av gassen som blir hentet opp fra den norske kontinentalsokkelen blir brukt i Norge.Hele 99 prosent blir solgt på markedet i Europa.

Unike Tysfjord

Sjeldne jordarter finnes få steder i verden. Nå er det påvist funn rundt Stetind i Tysfjord, der det tidligere blant annet har vært utvunnet feltspat. De sjeldne mineralene brukes blant annet i hybridbilmotorer, dataskjermer og mobiltelefoner og er veldig verdifulle i dag og i et fremtidig perspektiv.

Det er foreløpig uklart om disse funnene i Tysfjord kan være av kommersiell interesse.

Bakterieforskning i fokus

I tillegg til forbedring av eksisterende teknologi, undersøker nå Norut Narvik utvikling av nye teknologiske løsninger, og nå er det altså bruk av bakterier for å ekstrahere et renere mineral, som blir satt under lupen.

En mineralressurs i Finland var i utgangspunktet uegnet til kommersiell bruk på grunn av sin urenhet i mineralene, men bruken av bakterier for å gjøre mineralressursen renere gjorde susen.

Nå jobber det 400 mennesker ved fabrikken i de tusen sjøers land.

Sikrer lokal utvikling

Landsdelen har store gassressurser utenfor kysten. Uten en rør - ilandføring av ressursene, vil det bli vanskelig å få den store nærings- og sysselsettingsveksten som man har sett andre steder tidligere.

Dette fordi landet allerede har en kompetanseklynge i Rogaland og denne utviklingen kan i liten grad kopieres. Derimot vil ilandføring av gass danne grunnlag for en industriell utvikling, som gir store sysselsetningsmessige effekter i området.

Mens vi venter på gassen

Mens industriutvikling basert på ilandført naturgass ligger lengre inn i fremtiden, er det imidlertid mulig å starte i mindre skala ved bruk av flytende form av gass (LNG).

- Det finnes flere småskalaprosesser med høyverdiprodukter som kan utgjøre gode industriutviklingsmuligheter i nær fremtid, sier forskertopp Terje Nordvåg i Norut Narvik.

En slik satsing vil bygge opp kompetanse i gassbasert prosessteknologi. Ilandføring av naturgass kan føre til etablering av flere andre industrier i større skala. Produksjon av ammoniakk, som er basis for mange typer kjemikalier og tekstiler, kan være en slik industri.

Kontaktperson

Forsker Ross Wakelin, Norut Narvik