Gjess til besvær

Gjess til besvær

5. mai 2004

Uenighet mellom jordbruk og miljøforvaltning har ført til at gåsa blir jaget fra jordene i Vesterålen. Kortnebbgåsas overlevelsesevne og reproduksjon har av den grunn gått kraftig ned de siste 10 åra.

Prosjektet har kartlagt ulike sider ved forvaltningen av gås i Vesterålen i perioden 1995-2001. Utgangspunktet har vært arbeidet med Handlingsplan for forvaltning av gjess (1996) og Forvaltningsplan for kortnebbgås og grågås i Sortland kommune (1997).

Fremgangsmåten med å involvere berørte parter i forvaltningsprosessen var i utgangspunktet konstruktiv. Til tross for underliggende verdikonflikter ble det oppnådd enighet mellom representanter for bondeorganisasjonene, Norsk Ornitologisk Forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og miljø- og landbruksforvaltningen.

Konflikten, som oppsto mellom jordbruket i Vesterålen og miljøforvaltningen i etterkant av planleggingsarbeidet, dreide seg om utforming av virkemidler for å kompensere beiteskader i jordbruket i henhold til Handlingsplanen. I tillegg var man uenig om kostnadsfordelingen mellom miljøforvaltningen og landbruksforvaltningen.

Konflikten avdekket ulike tolkningsmuligheter for innholdet i planens tiltaksdel, og en uklarhet om hvorvidt Handlingsplanen bør betraktes som et forpliktende dokument for forvaltningen. Miljøforvaltningen synes å mangle en formalisert praksis for løsning av slike konflikter, eventuelt for å bringe fastlåste konflikter opp på et høyere beslutningsnivå for avgjørelse. Saksbehandlingen har tatt lang tid og avdekket lite effektiv kommunikasjon mellom ulike ledd i miljøforvaltningen.

Resultatet av den uløste konflikten har vært at bønder i Sortland, og etter hvert også i nabokommunene Hadsel og Andenes, systematisk har jaget gjess fra dyrka mark. Jagingen har ført til at gjessene i mindre grad er i stand til å ta til seg næring og opparbeide fettreserver, som er nødvendig for trekket til hekkeområdene på Svalbard, og for å sikre vellykket reproduksjon.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norut NIBR Finnmark i Alta og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Tromsø, som har hatt prosjektledelsen. Kontaktperson hos Norut NIBR Finnmark er Einar Eythórsson.

Les mer om prosjektet i rapporten: Gjess til besvær