Grunnforskningsprosjekter

Grunnforskningsprosjekter

17. september 2012

Noen eksempler på grunnforskning utført av Norut Alta - Áltá relatert til samiske spørsmål.

  • Sametinget som likestillingspolitisk arena. Finansiert av Norges Forskningsråd. 2003-2004
  • Politisk desentralisering, regioner og urfolk - en studie av samepolitikkens plass i regionaliseringsprosesser i nord. Dr.gradsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd. 2005 - 2009
  • Samisk valgforskningsprogram. Finansiert av Forskningsfond Nord-Norge. Samarbeidsprosjekt med Samisk høgskole (prosjektlederinstitusjon) og Institutt for samfunnsforskning. Finansiert av Norges forskningsråd og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2008 - 2011
  • Finnmarkslandskap i endring. Finansiert av Forskningsfond Nord-Norge. Samarbeidsprosjekt mellom Norut Alta-Áltá (prosjektlederinstitusjon) og Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier.Finansiert av Forskningsfond Nord-Norge. 2011 – 2013
  • Regionalpolitikkens innovasjonsprosesser i endrede politiske landskaper – konsekvenser av samepolitikkens inntog. Finansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge
  • The Sámi Parliaments as Representative Bodies: A Comparative Study of the Elections in Sweden and Norway 2013-2016. Samarbeidsprosjekt med Universitetet I Stockholm (prosjektlederinstitusjon), Universitetet I Umeå, Samisk høgskole, Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsforskning. Finansiert av Formas