Gruver og konsekvenser for reindrift

Gruver og konsekvenser for reindrift

4. november 2011

En rapport fra Norut Alta-Áltá tar for seg de konsekvensene en planlagt gruveutbygging vil ha for reindriften.

Utredningen tar for seg planlagt utbygging av Nussir kobbergruver i beitelandet til reinbeitedistrikt 22 Fiettar og gjennomflyttingsdistriktet til 20 Fálá.

Rapporten viser at den foreslåtte utbyggingen kan føre til unnvikelse av rein til inngrep og tap av beite-, kalvingsområder og parringsland, samt tap eller redusert bruk av trekklei.

Utbygging vil også kunne ha domino-effekter på andre siidaer som følge av forskyvninger i reinens arealbruk og hyppigere blanding med andre reinflokker og områder.

Utbyggingen vil også kunne føre til inngrep i tradisjonell samisk historisk bruk av områdene.

Undersøkelsene som ligger til grunn for rapporten er basert på litteraturstudier, feltbefaringer, intervjuer med representanter for ulike siidaer og distrikt, fellesmøter, samt muntlig og skriftlig utveksling.

Kontaktperson: Christian Nellemann

Her kan du lese hele rapporten "Foreslått utbygging av Nussir gruver i reinbeitedistrikt 22 Fiettar - konsekvenser for reindriften i 22 Fiettar og 20 Fálá."