Hvorfor er det blitt mindre finsk i norsk skole?

Hvorfor er det blitt mindre finsk i norsk skole?

11. november 2015
Kommunikasjonssjef

Hvordan kan vi forklare nedgangen i antall elever som har finsk som andrespråk? En ny rapport kartlegger hvorfor færre elever velger finsk, og hvorfor finskelever faller fra underveis.

I dag legges det fram en ny rapport fra Norut som har fått tittelen «Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk».

Elever i Troms og Finnmark med finsk eller kvensk bakgrunn har lovfestet rett til opplæring i finsk. Rapporten tar utgangspunkt i en negativ elevtallsutvikling i faget finsk som andrespråk i grunnskolen. Den søker å finne svar på hvorfor færre elever begynner med finsk og hvorfor elever faller fra underveis i skoleløpet.

Data er samlet inn i 2015 ved bruk av spørreundersøkelser til rektorer og finsklærere, samt intervjuer med foreldre, elever, lærere og rektorer. Forskerne Vigdis Nygaard og Jørgen Bro har lett etter årsaker til elevnedgangen på ulike nivå; på skolen, i klasserommet og i lokalsamfunnet.

- Mangelfull informasjon om rettigheter og tilbud er den viktigste årsaken til elevnedgangen, forteller seniorforsker Vigdis Nygaard.

- Organiseringen av språkfaget er også en stor utfordring, da de fleste elevene opplever å miste undervisning i andre fag når de velger finsk. Videre viser studien at elevene ofte mangler språklig støtte i sine lokalsamfunn, noe som påvirker elevenes motivasjon for å lære språket, sier Vigdis Nygaard.

Norut har gjort dette arbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nå skal kunnskapen som Norut-forskerne har fått fram og systematisert gi grunnlag for den videre utviklinga av tilbudet til skoleelever med finsk og kvensk bakgrunn.

Her finner du hele rapporten: Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk.