Internasjonal konferanse om kaldt klima-teknologi i Narvik

Internasjonal konferanse om kaldt klima-teknologi i Narvik

26. mai 2014
It/Øk. konsulent

Den industrielle aktiviteten i nordområdene øker kraftig og stiller aktørene overfor store teknologiske utfordringer. ICCCT er et forskning- og utviklingsforum der man deler erfaringer og nyvinninger relatert til is, mørke, lave temperaturer og lange distanser.

Fra 26. til 28 mai arrangerer Norut Narvik en internasjonal konferanse på disse temaene, ICCCT 2014 som tar sikte på å belyse emner relatert til de utfordringene man møter ved industriell aktivitet langt mot nord. Konferansen har stor faglig bredde og tar for seg emner som for eksempel vinterlige forhold med snødrift og vindsperrer, tekniske løsninger for betongstøping i kaldt klima og energieffektivitet innen fornybar energi, atmosfærisk ising og sjøis og hvordan man ungår eller detekterer slike problemer.

Konferansen har fokus på operasjoner i islagte farvann og hvordan man kan måle, forstå og beregne krefter som virker på installasjoner under ekstreme klimatiske forhold.

Det er et uttalt mål å finne arenaer for innovasjon og utvikling av teknologiske løsninger i kaldt klima, og man ser for seg at ICCCT arrangeres annethvert år, slik at aktører kan samarbeide om disse krevende oppgavene og dele erfaringer og ideer. Årets konferanse har nesten 50 deltagere fra bl.a. Canada, Nederland, USA, UK, Sverige og Norge.

Over 70 deltakere vitne til ny tidsregning på betongseminar

Internasjonal Kaldt klima-konseranse

Det haster med master