Industriprosjekters betydning

Industriprosjekters betydning

1. september 2011

Norut følger Goliatutbyggingen. Forsker Trond Nilsen i Norut Alta skriver i denne kronikken om industriprosjekters betydning regionalt.

KRONIKK av Trond Nilsen, Prosjektleder Følgeforskning Goliat, Norut Alta

Vi har sett at petroleumsutbygging og ilandføringsanlegg i nord kan gi store ringvirkninger i form av arbeidsplasser, verdiskaping, kompetanse og økte inntekter. Imidlertid vet vi lite om offshoreprosjekters betydning for regional utvikling i nord. Et omfattende forskningsprosjekt fra Norut Alta kan gi svar.

Oljeindustrien er mangfoldig, den består av ulike interesser, den er internasjonal og preges av ekstrem geografisk mobilitet. Næringslivet og kommuner i nord higer etter å skape arbeidsplasser og aktivitet på land som en følge av økt petroleumsvirksomhet. Disse interessene kolliderer fra tid til annen.

Det er også slik at innad i næringslivet og mellom kommuner skapes det motsetninger. Balansen mellom samarbeid om utviklingstiltak og konkurranse om arbeidsplasser, er krevende og hårfin.

Likevel ser Norut Alta, som arbeider med et stort forskningsprosjekt som er finansiert av Eni Norge, at samarbeid mellom oljeselskap, kommuner, lokale bedrifter og ulike interesseorganisasjoner er med på å utvikle nye nettverk og samarbeidskonstellasjoner i regionen i forbindelse med utbyggingen av Goliat-prosjektet.

Dokumentere ringvirkninger

I det pågående forskningsprosjektet legges det ned en betydelig innsats i å dokumentere ringvirkninger av petroleumsprosjektet. Vi analyserer hvilke leveranser, utviklingsprosesser, offentlige initiativ som vokser fram i nord og som skaper aktivitet i landsdelen som en følge av Goliatprosjektet.

Videre analyserer vi også betydningen pendling og logistikk har for realisering av Goliat. Til sist spør vi den kommende arbeidsstyrken i nord, ungdommene, hvilke preferanser de har når det gjelder arbeid i denne sektoren framover.

Hva kan kunnskap om industriprosjektets betydning for regional utvikling i Nord-Norge bidra til? Denne kunnskapen bidrar forhåpentlig med innsikt i en regional kontekst som gir muligheter for Eni Norge til kontinuerlig å analysere og dokumentere effekter og konsekvenser som følger av aktiviteten i regionen.

Forskningen vil videre bistå med oppdatert informasjon om utviklingstrekk som kan anvendes av politikere, leverandørindustri og andre regionale aktører. Til sist vil også vårt arbeid bidra med å utvikle kunnskapsbasen i regionen knyttet til olje- og gassutviklingen i nordområdene.

Ja takk, begge deler

I den siste rapporten fra forskningsprosjektet spør vi hvordan Goliatprosjektet påvirker de offentlige aktørene i regionens strategier og valg for å skape ringvirkninger. Et spørsmål er om de samarbeider eller konkurrerer? Her er svaret "Ja takk, begge deler".

Vi ser at formelle samarbeidsforum er etablert mellom kommuner i Vest-Finnmark. Videre er lokale initiativ for å svare på markedsimpulser fra Goliat i ferd med å skape nye og uventede samarbeidsrelasjoner i en situasjon der kommuner og bedrifter samarbeider med hverandre på kryss og tvers av størrelse, fylkesgrenser, mellom offentlig og privat sektor.

Så ser vi også at hver enkelt kommune har sine bilaterale møter med Eni Norge hvor kommuners ”egne” strategier løftes opp og fram. Her holdes de andre kommunene utenfor. Dette forteller oss at Goliat både utfordrer eksisterende petroleumsmiljø, skaper nye nettverk i Finnmark og forsterker allerede etablerte relasjoner.

I en tid hvor det tenkes høyt om utvidelse av rørledningen fra Norskehavet til Barentshavet, skapes spennende perspektiv og muligheter for Nord-Norge fra et næringsmessig ståsted. Likevel er den nordnorske opposisjonen sterk og det er reaksjoner fra næringslivet i Nord-Norge.

Tilskuer eller deltaker

Bakgrunnen er frykten for å sende ressursene ubehandlet til markedet og samtidig gå glipp av en utvidelse på Melkøya. I økte investeringer i infrastruktur i nord ligger det både utfordringer og muligheter for nord, for industrien og for myndighetene: Små funn av olje eller gass kan realiseres raskere og billigere i et område med etablert infrastruktur til havs.

Samtidig kan aktørene på land bli stående som passive tilskuere til at ressursene flyter i rørledningene.

Dersom tilskuer-rollen skal unngås, må deltaker-rollen inntas.