Inngrep i reinbeiteland og arealsaker i arealplansystemet

Inngrep i reinbeiteland og arealsaker i arealplansystemet

3. november 2003

Norut NIBR Finnmark gjennomfører prosjektet ?Inngrep i reinbeiteland og arealsaker i arealplansystemet? i samarbeid med Norges Landbrukshøgskole. Prosjektet er toårig og startet høsten 2003. I prosjektet vil vi studere planprosesser og saksbehandling for arealsaker om inngrep i reinbeiteland i utvalgte kommuner. Fokuset er på lokalt initierte inngrep, og særlig hyttebygging, og lokale arealplan- og arealsaksprosesser i kommunene.

Norut NIBR Finnmark har i et forprosjekt gjort en kartlegging av arealsaker som gjelder inngrep i reinbeiteland det siste knappe tiåret. Resultatene er gjengitt i rapporten ?Arealsaker i reinbeiteland. En kartlegging av saksmengde, innsigelsessaker og saker som har utløst konsekvensutredning eller erstatning?. Rapporten viser at arealsaksmengden etter plan- og bygningsloven er stor i alle deler av reindrifts-Norge, men at den er relativt størst i Troms og Nordland, særlig sett i forhold til reindriftas omfang. Når det gjelder større arealsaker, innsigelsessaker som går til mekling eller Departementet for avgjørelse, større utbyggingssaker som krever konsekvensutredning eller utløser erstatning, eller større vernesaker, er også omfanget relativt stort i alle deler av reindrifts-Norge. I Trøndelag og Nordland dominerer hyttefeltsakene, mens andre typer inngrep utgjør flertallet av sakene i Troms og Finnmark. Kontaktperson: Forsker Ivar Lie [ Sammendrag] [ Hele rapporten]