Kartlegger miljøeffekter av utvinning

Kartlegger miljøeffekter av utvinning

20. august 2013

Norut deltar i et stort ENI-prosjekt som skal kartlegge miljøeffektene av petroleumsutvinning i Barentshavet.

Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i null-utslippsregelverket for Barentshavet og ser på anvendelsen av dette i forhold til avfallsmateriale fra selve oljeutvinningen. De biologiske effektene av ulike deponeringsformer av borekaks/boreslam og kjemikaliebruk skal kartlegges, og samfunnsmessig skal de alternative deponeringsformer vurderes økonomisk og samfunnmessig.

Det nye forskningsprosjektet har en ramme på 30 millioner kroner.

Norut-forskerne Heidi Rapp Nilsen og Mette Ravn Midtgard (bildet) bidrar i den samfunnsvitenskapelige delen av prosjektet.

- Målsettingen er å bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for mer miljøeffektive beslutninger i Barentshavet, sier Ravn Midtgard.

Blant de overordnede forskningsspørsmålene er hvordan regelverket for håndtering av borekaks og boreslam er kommet i stand, dets hensiktsmessighet og legitimitet. Forskerne spør også om det kan finnes alternative håndteringsmetoder basert på ny kunnskap, ny teknologi, og nye kostnadsanalyser. Erfaringer fra debatten om sjødeponi og gruvedrift vil trekkes inn i analysen.

- Norut skal blant annet utarbeide en nytte-kost-analyse over ulike lagringsmodeller av boreavfall fra offshore-virksomhet, forteller Ravn Midtgard.

Samarbeidspartnere på prosjektet er Universitetet i Tromsø og Akvaplan-Niva.

Eni Norge driver innen leting, produksjon, transport, raffinering og markedsføring av olje og gass og har eierandeler i de tre hovedområdene på norsk sokkel: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

John Eirik Paulsen er miljørådgiver i Eni Norge og sier forsknings-prosjektet vil gi nyttige resultater til selskapet.

– Forsknings- og utviklingsprosjekter er viktig for oss. Vi er avhengig av å bygge kompetanse om arktiske områder. Boreavfallshåndteringen er ikke godt nok utviklet i nordområdene. Og for oss er det også viktig å bidra med midler til utdannelse av ny arbeidskraft som kan gå inn i morgendagens oljeindustri. Samtidig bidrar vi til å legge til rette for at akademia får kontakt med leverandørindustrien og kan ta del i den kunnskapen den industrien sitter inne med, sier John Erik Paulsen i ENI Norge.