Konjunkturbarometeret Hammerfest

Konjunkturbarometeret Hammerfest

7. juli 2011

Et helt nytt konjunkturbarometer for Hammerfest speiler utviklingstrekk, utfordringer og rammebetingelser kommunen står overfor.

Hammerfest kommune har fått utarbeidet et konjunkturbarometer for Hammerfest. Norut Alta har utført arbeidet.

Her kan du laste ned rapporten Konjunkturbarometer Hammerfest - Vår 2011.

Barometeret er ment å speile utviklingstrekk, utfordringer og rammebetingelser kommunen står overfor i arbeidet med å utvikle lokalsamfunnet. Barometeret vil kunne benyttes som redskap i kommunens arbeid med tilrettelegging for næringslivet og bidra til en robust befolkningsutvikling.

Også private og offentlige virksomheter i og utenfor kommunen, samt befolkningen generelt, kan ha nytte av vurderinger og datagrunnlaget i dokumentet.

Som en del av opplegget er det valgt ut to fokustema, som i årets utgave er "Infrastrukturutfordringer sett fra næringslivet" og "Petroleumsklyngen Hammerfest". Fokustema «Petroleumsklynge Hammerfest» er i tillegg utgitt som eget temabilag i Norut rapport 2011:4.

Barometeret viser en kommune i vekst og endring. Tilflytting av unge familier og fødselsoverskudd bidrar til en stadig mer robust befolkningsutvikling.

Sterk vekst i antall arbeidsplasser, større bredde i næringsstrukturen og mange nye kompetansearbeidsplasser har gjort kommunen til en mer attraktiv kommune å bosette seg. Etableringer av leverandører og oljeselskap har ført til at Hammerfest har utviklet seg til en petroleumsklynge og med en vel utviklet infrastruktur for basevirksomhet rettet mot petroleumsaktiviteten i Barentshavet.

Kommunen står overfor flere strategiske utfordringer innen infrastruktur og kompetanseutvikling for å utnytte de vekstmuligheter som allerede foreligger med sikte på en framtidig robust og kunnskapsbasert næringsutvikling.

Dette er første utgave av Konjunkturbarometeret.

Hovedforfatter og prosjektleder for Konjunkturbarometer Hammerfest - Våren 2011 er seniorforsker Stig Karlstad.