Kultursatsing skaper aktivitet i Finnmark

Kultursatsing skaper aktivitet i Finnmark

5. november 2014
Seniorforsker

Eni Norges støtte til kultur styrker eksisterende tilbud og bidrar til flere og bedre kulturarrangementer i Finnmark. Det viser en ny rapport fra Norut.

Norut har spurt i hvilken grad tiltak for kultur- og samfunnsutvikling i kommuner i Vest-Finnmark, som settes i gang gjennom økonomisk støtte fra Eni Norges Goliat-prosjekt, bidrar til ringvirkninger i lokalsamfunn og institusjoner i regionen. Totalt har oljeselskapet gitt støtte verdt om lag elleve millioner kroner til et 20-talls arrangementer og prosjekter i perioden 2008–2013.

Oppsummert er tilbakemeldingene fra de som er intervjuet at Eni Norge har vært viktige og konstruktive bidragsytere i å videreutvikle satsingsområder innenfor samfunnsutvikling og kultur. Dette har konkret gitt bedre kvalitet i mange arrangementer, samt opprettelse av arbeidsplasser.

– Bidragene fra Eni Norge har vært svært viktige for innholdet i og kvaliteten på arrangementene, og for realisering av infrastruktur i kommunene, sier seniorforsker Trond Nilsen i Norut Alta.

Lokal samfunnsutvikling
Rapporten viser at arrangementsstøtte synes å være en god måte å bidra til lokal samfunnsutvikling. Midlene utløser en betydelig frivillig innsats, og fører i noen tilfeller til faste hel- eller deltidsstillinger. Støtten bidrar til perioder med mye aktivitet i lokalsamfunn der det ofte er et relativt spinkelt aktivitetstilbud, og utvikler viktige møteplasser for lokalt kultur- og næringsliv. Noe av hensikten med slike møteplasser, for eksempel festivaler, er å samle folk som har bodd på stedet tidligere, særlig unge, for kanskje å motivere dem til å flytte tilbake.

– Vår kultursatsing er et av flere målrettede tiltak for å skape ringvirkninger i regionen i tilknytning til Goliat-utbyggingen, det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Han legger til at de viktigste ringvirkningene naturligvis kommer i form av arbeidsplasser og aktivitet knyttet til selve Goliat-prosjektet, men at et godt kulturtilbud kan gi økt bolyst.

– Støtte til kulturarrangementer bidrar forhåpentligvis til å skape attraktive lokalsamfunn for de som skal jobbe og bo i regionen, sier Wulff.

Økt forståelse av ringvirkninger
Tradisjonelle studier av ringvirkninger har i liten grad tatt høyde for betydningen av kultursatsing, som Norut adresserer i denne rapporten. Dette er den femte rapporten fra ”Følgeforskning av regionale ringvirkninger av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i nord”, og inneholder nye elementer som kan bidra til økt forståelse av ringvirkninger av petroleumsvirksomhet.

Rapporten er basert på intervjuer med ulike aktører i Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp, i tillegg til Finnmark Fylkeskommune og Eni Norge. Oppdraget er finansiert av Eni Norge og ledes av Norut Alta. 

Les rapporten:

Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.