Lønnsomt å samle helsetjenester i Indre Troms

Lønnsomt å samle helsetjenester i Indre Troms

19. november 2012

En ny analyse tyder på at etableringen av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter (ITMS), vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Norut Alta har på oppdrag fra Bardu kommune gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig ITMS. Analysen er en del av et større prosjekt hvor Bardu kommune er prosjekteier.

Analysen er basert på en beskrivelse av hvordan man ser for seg driften av et nytt ITMS, med bakgrunn i beskrivelser av dagens drift av Troms militære sykehus (TMS) og øvrige helsetjenester som forutsettes lagt til ITMS.

Langvarig samarbeid inn i nytt byggGjennom årene har det i Indre Troms utviklet seg en arbeidsdeling mellom sivile helseinstitusjoner og TMS. Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har gjennom flere tiår vært hovedsamarbeidspartner. TMS har i praksis fungert som et distriktsmedisinsk senter i over 20 år.

I beregningene i rapporten er det tatt utgangspunkt i at det bygges et nytt bygg i sentrum av Setermoen for å huse ITMS som vil være eid av Bardu kommune. Forsvaret, UNN, interkommunal legevakt, sivile tannhelsetjenester, og UiT vil være leietakere i bygget. Det nye ITMS bygges slik at det gir muligheter for at partene kan dele på arealer, personell og medisinsk teknisk utstyr.

Gir millionbesparelseDen økonomiske analysen viser at den tallfestede nytten for samfunnet beløper seg til 18,6 millioner kroner per år, i form av sparte tids- og reisekostnader for pasienter, utvidet drift av laboratoriet, og sparte kostnader for Sanitetsbataljonen i forhold til hospiteringer og utdanning.

De tallfestede merkostnadene knyttet til drift av ITMS består av avlønning og reise- og oppholdskostnader for ambulerende personell fra UNN, og merkostnader ved husleie, til sammen 14,5 mill. kroner.

Den samfunnsøkonomiske besparelsen er anslått til om lag 4,1 mill. kroner for ett år.

For mer informasjon kontakt prosjektleder Margrete Gaski

Her kan du laste ned hele rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre Troms medisinske samhandlingssenter.