Lover nye forskningsmillioner til nord

Lover nye forskningsmillioner til nord

24. august 2013

Forskningsløft Nord skal videreføres i ytterligere tre år, frem til og med 2016, lover Regjeringen. Trolig betyr det 120 millioner til fem store prosjekter i nord, to av dem ledet av Norut.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kom med lovnaden da hun torsdag besøkte Norut i Tromsø.

- Evalueringer viser at Forskningsløft Nord har vært vellykket, og vi ønsker derfor å videreføre satsingen i ytterligere tre år, sa Navarsete i Tromsø.

- Vi garanterer for 40 millioner i neste års budsjett, sa Navarsete. Tilsvarende beløp i 2015 og 2016 betyr 120 millioner til gode næringsrettede forskningsprosjekter i nord.

Nyheten er svært viktig for de to store forskningsprosjektene som Norut leder, Jordobservasjon og Cold Tech (kald klima-teknologi).

- Å videreføre Forskningsløft Nord er et godt og målrettet tiltak for videreutvikling av gode fagmiljøer i nord, sier konsernsjef Ivan Burkow i Norut.

- Satsningen dekker problemstillinger som bidrar til å understøtte framtidig næringsutvikling i nord, sier Burkow.

Jordobservasjon
Prosjektet Jordobservasjon – i regi av Norut - skal utvikle ny teknologi for mer presis og trygg informasjon knyttet til miljømessige endringer som følge av økt økonomisk aktivitet i nordområdene. Prosjektet omfatter både utdanning, grunnforskning og anvendt forskning på nye teknologier for jordobservasjon ved bruk av satelitt.

Norut Tromsø er ansvarlig for dette prosjektet. Andre deltagere i samarbeidsgruppen er Høgskolen i Narvik, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for luftforskning, IRIS og Forsvarets forskningsinstitutt. Prosjektet støttes dessuten av Energi Campus Nord, mens Andøya rakettskytefelt vil delta med vitenskapelig utstyr. Norinnova skal bidra når det kommer til kommersialisering. Kongsberg Satellite og Kongsberg Spacetec er partnere på brukersiden.

Cold Tech

Cold Tech-prosjektet har prosjektledelse hos Norut Narvik, og retter seg mot infrastruktur og operasjoner i kaldt klima. Prosjektet vil bestå av forskningsaktiviteter kombinert med teknologiske aspekter innenfor naturkrefter knyttet til is, atmosfærisk ising, vind, snø, fuktighet og mørke. Det vil føre frem til bærekraftig infrastruktur og industriinstallasjoner i Nordområdene.

Forskningsløft i Nord ble etablert i 2009. Målet er å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi og reiseliv. Fem prosjekter har fått støtte og disse skal bidra til å utvikle kompetanse som kan skape grunnlag for verdiskaping i Nord-Norge. Satsingen er iverksatt av Kommunal- og regionaldepartementet og Forskningsrådet, og det er et viktig mål at forskningen skal være anvendelig for næringslivet, både regionalt og nasjonalt.

Regjeringen: Tre nye år med forskningsløft i nord