Lufta for alle, noen eller ingen?

Lufta for alle, noen eller ingen?

27. september 2004

Hva slags strategi skal Finnmark fylkeskommune velge for vindkraft i Finnmark? Fri utbygging, ingen utbygging, eller styrt utbygging. Spørsmålene blir besvart i en fersk rapport fra Norut NIBR Finnmark.

Rapporten skisserer hovedlinjene i tre mulige strategier, som fylkeskommunen kan legge til grunn i utviklingen av strategi for sitt vindkraftengasjement i Finnmark. De tre strategialternativene er:

1) Ingen flere konsesjoner skal gis, 2) Fri utbygging av vindkraft i Finnmark, og 3) Helhetlig offentlig styring av vindkraftutbyggingen.

Fylkeskommunens rolle vil variere innenfor de ulike strategiene, og de vil kunne få ulike effekter.

Første del av rapporten omhandler viktige rammebetingelser og forutsetninger for fylkeskommunens handlingsrom. Disse omfatter ikke minst det politiske og juridiske rammeverket i form av den nasjonale vindkraftpolitikken og lovgrunnlaget, som er nedfelt i plan- og bygningsloven og energiloven. En vindkraftutbygging medfører også potensielle arealkonflikter med andre interesser, og forsterkning av nettkapasiteten er en forutsetning for videre utbygging av vindkraft i Finnmark. Rapporten inneholder også anslag for mulige ringvirkninger i form av kommunale skatteinntekter, grunneierinntekter og sysselsettingsvirkninger på kort og lang sikt. I tillegg drøftes oppbygging av kompetanse for seg i et avsluttende kapittel.

Prosjektleder og kontaktperson: Eva Josefsen

Rapport: Vindkraftstrategirapport

Kart over vindkraftprosjekter i Finnmark pr. 27. september 2004 VindkraftkartFinnmark20040927

Publisert av: Bernt Holst