Miljøsatellitt forbedrer kartlegging av fjellskred

Miljøsatellitt forbedrer kartlegging av fjellskred

10. november 2014
Seniorforsker

Dersom Norge ikke lenger deltar i Copernicus-programmet i EU, vil overvåkningen av områder med ustabile fjellpartier svekkes kraftig.

Kartlegging av skredutsatte områder er viktig for å gi økt trygghet hos befolkningen, samt bidra til sikrere rammevilkår for samfunns- og næringsutvikling i skredutsatte områder. Den nye miljøovervåkingssatellitten Sentinel-1 i EU sitt Copernicusprogram er instrumentet som for første gang gjør landsdekkende kartlegging mulig.

Venter flere fjellskred fremover
Store fjellskred har ført til noen av de verste naturkatastrofene vi kjenner til i Norge. Historisk dokumentasjon viser at det i Norge har vært 2–3 store katastrofer knyttet til fjellskred og flodbølger hvert 100 år. En stor fare ved fjellskred i norske fjorder er påfølgende flodbølge. Det er for tiden stor interesse rundt fjellet Mannen i Romsdalen, hvor det i høst har vært målt urovekkende store bevegelser.

Det er alminnelig antatt at klimaendringer med mer nedbør vil medføre flere jord- og fjellskred. I våre områder vil transportinfrastrukturen være spesielt utsatt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innenfor skredforebygging. Norge geologiske undersøkelse (NGU) har lang erfaring med kartlegging av ustabile fjellparti, og utfører dette arbeidet på oppdrag fra NVE. Radardata fra satellitt brukes i dag til kartlegging og overvåking av ustabile fjellskred i deler av Norge.

Lyngen i Troms er et av områdene hvor slike data har vært brukt til kartlegging. Dette området har Norges høyeste kjente tetthet av ustabile fjellpartier, og satellittdata har vært helt avgjørende for å kartlegge ustabile fjellpartier. Begrenset tilgang til satellittdata av god nok kvalitet har gjort kartlegging på nasjonal skala umulig.

Se video: Landslides in Lyngen, Norway, detected using satelite radar interferometry

Norges rolle i Copernicus
Copernicus-programmet til EU innleder en ny fase innen satellittbasert miljøovervåking, da vi vil få dekning av alle rasutsatte områder i Norge hver 12. dag, og fra 2016 hver 6. dag. Den hyppige opptaksfrekvensen gir oss unike muligheter for kartlegging og overvåking av spesielt raske skred. Det er derfor viktig med landsdekkende tilgang til satellittdata for effektiv kartlegging og overvåking av ustabile fjellområder. Resultatene vil føre til økt trygghet for befolkningen og samtidig bidra til å sikre rammevilkårene for samfunns- og næringsutvikling i rasutsatte områder.

Norge er ikke garantert at radarsatellittene i Copernicus-programmet er påslått over våre områder om Norge ikke er medlem av programmet. Norge er en storbruker av denne type data til overvåking av våre områder inkludert nordområdene. Regjeringen har ikke funnet plass til norsk deltagelse i romprogrammet Copernicus i EU i forslaget til statsbudsjett, men det er et sterkt ønske fra involverte miljøer i Norge at dette vedtaket omgjøres i budsjettprosessen som Stortinget nå er inne i.

Fjernmåling med radarsatellitter
Det finnes i dag en rekke metoder for å måle bevegelse av ustabile fjellpartier. Felles er at de krever måleutstyr i fjellet, noe som ofte medfører store kostnader. Norut og NGU har i løpet av flere år samarbeidet om å utvikle teknikker for bruk av radarsatellitter for kartlegging og overvåking av fjellskredområder.

Ved å kombinere flere radarbilder tatt fra satellitt i bane over jorden, kan man med svært god nøyaktighet måle bakkens forflytning over tid. I praksis betyr det at vi kan måle relative bevegelser av samme størrelsesorden som en fingernegl, fra satellitter som er 800 kilometer unna jorden!

Bruk av jordobservasjonssatellitter er en kostnadseffektiv metode for overvåking. Ved å analysere historiske radarsatellittbilder er det mulig å si noe om tidligere bevegelse. Kostbart feltarbeid kan da fokuseres i områder med mest bevegelse.

Kronikken er skrevet at seniorforsker Tom Rune Lauknes ved Norut. 
Han jobber med å utvikle radarbaserte fjernmålingsmetoder for kartlegging og overvåking av ustabile fjellområder. Norut besitter Norges fremste fagmiljø på miljøovervåking ved bruk av satellittdata. Instituttet har i mange år jobbet med å forbedre fjernmålingsteknikker for overvåking av fjellskred.