Mineraler gir muligheter i nord

Mineraler gir muligheter i nord

25. januar 2011
Kommunikasjonssjef

Gode mineralressurser gir store muligheter for industri og verdiskaping i Nord-Norge, ifølge ny rapport.

En fersk rapport med tittelen ”GeoNor” peker på mulighetene for industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i nordområdene. Norut Narvik og Norut Alta har bidratt til rapporten.

Regjeringen har allerede lovet 100 millioner kroner til geologisk kartlegging av mineralforekomster i Nord-Norge. De første 20 av disse millionene er satt av på 2011-budsjettet.

- Store muligheter

Statssekretær i Utenriksdepartementet Erik Lahnstein (Sp) sier til Avisenes nyhetsbyrå (ANB) at rapporten viser spennende muligheter som både kan gi arbeidsplasser og verdiskaping i Nord-Norge.

– Det er et skrikende behov for mineraler i verden. Kina, EU og USA posisjonerer seg i dette markedet. Derfor vil jeg ikke utelukke et stort omfang. Her er det store muligheter, sier Lahnstein.

– Hittil har oppmerksomheten i nord i første rekke vært viet fisk og petroleumsressurser, men nå er det viktig at vi også retter et fokus mot mulighetene som ligger i mineraler og metaller i Nord-Norge. Vi må utvikle ny kunnskap og vurdere nye logistikkløsninger knyttet til skipsfart gjennom Nordøstpassasjen, sier Erik Lahnstein til ANB.

Samfunnsmessige konsekvenser

Norut Alta har analysert samfunnsmessige konsekvenser av en industriell utvikling basert på gass og mineraler i nord.

Politiske prosesser globalt har avgjørende betydning for den industrielle utviklingen. Sentralt står veksten i Kina og EUs initiativ for økt europeisk selvforsyning av metaller. EUs råvareinitiativ peker på at de store mulighetene ligger i nord.

- Endringer i logistikk, infrastruktur og politiske rammebetingelser er vel så viktig for industrielle utviklingsprosjekt som genuint nye industrielle prosesser og produkt, sier Sveinung Eikeland, administrerende direktør i Norut Alta.

- Det er behov for endringer i nordnorske logistikksystemer og for å kople disse med endringene vi ser i Nord-Finland, Nord-Sverige og på Kola.

- Vi har også analysert de regionale ringvirkningene av noen av de integrerte industrielle prosjektene som presenteres i rapporten. Forholdet til urfolksinteresser er også behandlet.

Av lokal betydning er kommunenes plankapasitet rettet mot større industriprosjekter. Norut Alta har også vurdert hvordan Finnmarkseiendommen må trekkes inn i planprosessene.

- Disse analysene viser hvor viktig samfunnsforkningens perspektiver er i utviklingen av industriprosjekt, avslutter Sveinung Eikeland.

Havneanlegg

En nordområdesatsing med store industrianlegg på land vil ifølge rapporten skape behov for havneanlegg med terminaler i den nordlige landsdelen. Eksempler på nordnorske havner med stort potensiale for ytterligere industriell utvikling er Mo i Rana, Narvik, Kirkenes og Hammerfest.

På russisk side peker rapporten på Murmansk havn. Samtidig vises det til at svenske og finske havner i Bottenviken ikke er isfrie året rundt. Luleås havn er bare 12 meter dyp, mens Narvik med 27 meters dybde i prinsippet ikke har noen begrensning.

Narvik kan bli sentral

Terje Nordvåg, administrerende direktør i Norut Narvik, har deltatt i arbeidet med GeoNor. Han kommenterer Narviks rolle slik:

– Man har jo et fortrinn i Narvik i forhold til logistikken, med kombinasjonen av Ofotbanen og isfri dypvannskai. Kombinert med teknologisatsingen ved Høgskolen, Teknologiparken og Norut, påpeker Nordvåg.

– Og det finnes flere steder i området som er spennende. Kjøpsvik, Ballangen og Skjomen er områder hvor det kan være drivverdige forekomster av metall.

I alle de tre nordnorske fylkene er det store forekomster av malm og industrimineraler. Den geologiske kartleggingen i årene som kommer vil avdekke hvor det er drivverdige forekomster.

– Vi kan ikke bare verne denne delen av landet, hvis vi ønsker oss spennende arbeidsplasser og vekst. Det finnes store muligheter, men da må vi på en skånsom måte ta i bruk naturen vår i større grad, sier Nordvåg.

- Etterspørselen etter mineraler og metaller vil øke i overskuelig framtid, dette er langsiktige planer. Verden mangler råvarer og ressurser. Et eksempel er nikkel og olivin, der har prisene økt betydelig, avslutter Nordvåg.

Norut Narvik deltar også i prosjektet Gassmaks Nordland.

Les mer: Industriutvikling i Ofoten kartlegges.

Finnmark

Rapporten peker også på store muligheter for Finnmark, både når det gjelder transport, logistikk og utvinning. Noen eksempel fra rapporten er:

  • Kirkenes kan bli et Nordens Rotterdam med transportterminal for lagring og bearbeiding av malm- og mineralprodukter.
  • Hammerfest kan få en gassbasert industriklynge med jernverk, produksjon av ekstremt rent karbon og petrokjemi.
  • Jernmalmen fra Kirkenes og Kiruna kan benyttes til videreforedling av jern og stål på Tjeldbergodden og i Hammerfest i stedet for å transporteres til stålverk i Europa, Midtøsten og Asia.

GeoNor - rapporten

Her finner du rapporten:

GeoNor - Industriell verdiskaping basert på geologiske ressurser i Nordområdene

Rapporten er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Norut, Sintef, Norges geologiske undersøkelser og NTNU.

Utenriksdepartementet, Landsdelsutvalget for Nord-Norge samt fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har bidratt med finansiering av prosjektet.