Når starter våren?

Når starter våren?

5. april 2004

Norut IT leder det forskningsrådsfinansierte prosjektet PhenoClim hvor målet er å følge med i de klimarelaterte endringene i naturens gang. Over 100 skoler registerte blant annet løvsprett hos bjørk i 2003, og resultatene så langt viser godt samsvar med satelittdata.

I prosjektet PhenoClim er målet å følge med i de klimarelaterte endringene i naturens gang. Vi måler starttidspunkt for vår, midtsommer, og høst ved å kombinere satellittdata med observasjoner i felten. Vi samarbeider med skoleprosjektet Nettverk for Miljølære i Bergen om innsamling av feltobservasjoner. Over 100 skoler registrerte blant annet løvsprett hos bjørk i år 2003, og resultatene så langt viser godt samsvar med satellittdata.

Prosjektet har avdekket at våren kommer mye tidligere nå enn for tjue år siden i store deler av sør- og vestlandet, mens det er indikasjoner på at våren starter litt senere i indre deler av Nordkalotten. Vi arbeider nå med å finne de klimatiske årsakene til disse endringene, for derav å predikere de fremtidige endringen basert på klimaendringsscenarier. Prosjektet skal også studere utvalgte biologiske, økonomiske og sosiologiske konsekvenser av de observerte og predikere endringer i naturens gang. PhenoClim varer til 2007, og åtte norske institutt deltar i arbeidet.

Norut IT har en av landets største forskergrupper på jordobservasjon (hele 12 årsverk) med en unik tverrfaglig kompetanse. Miljøet representerer en nasjonal ressurs som er bygget opp i løpet av de siste 20 år. Resultatet er spisskompetanse på metode og teknologi for satelittbasert jordobservasjon som industrien og de nasjonale miljøfoskninsinstituttene benytter i utvikling av tjenester og anvendt forskning.