Nasjonal industribygging i nord

Nasjonal industribygging i nord

22. oktober 2013

Kompetanse og infrastruktur er nøklene til industriutbygging og næringsutvikling innen petroleumssektoren, mineralindustrien og sjømatnæringen i Nord-Norge.

Tekst: Inge Berg Nilssen.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Energi Norge er sterkt engasjert i Nordområdesatsingen. Dette ut fra at kraftforsyning vil være en viktig infrastruktur som rammebetingelse for satsingen.

I den forbindelse har Energi Norge gitt Norut Alta i oppdrag å utrede og kort oppsummere utsiktene for industriutbygging og næringsutvikling i Nord-Norge, og de utfordringer knyttet til infrastrukturutbygging som dette gir.

I tillegg er Norut bedt om å utrede hvorvidt Nord-Norge vil ha nok og kvalifisert arbeidskraft til å møte denne næringsveksten.

Oppsummeringen av dette arbeidet finner du i arbeidsnotatet

Nasjonal industribygging i nord – kompetanse og infrastruktur er nøkkelen – Arbeidsnotat 2013:1001.

Kontaktperson

Seniorforsker Inge Berg Nilssen, Norut Alta

Sammendrag av notatet

Notatet oppsummerer et utredningsprosjekt knyttet til industriutbygging og næringsutvikling i Nord-Norge som Norut Alta har gjennomført for Energi Norge.

Petroleumssektoren, mineralindustrien og sjømatnæringen er alle vekstnæringer i landsdelen, og har behov for kompetent arbeidskraft.

Petroleumsvirksomheten flytter seg nordover, med utbygginger, nye funn, leteaktivitet og forventede ennå uoppdagede ressurser, og et scenario for denne aktiviteten skisseres i notatet. Mineralindustrien har fått nye rammevilkår og nye ressurser er under kartlegging. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til tillatelser til sjødeponi av avgangsmasser, noe som vil være avgjørende for to av de mulige gruveprosjektene. På lengre sikt kan bruk av naturgass i mineralske prosesser være en mulig videreføring av næringen. Sjømatnæringen utgjør en sentral del av nordnorsk næringsliv og det framtidige verdiskapingspotensialet er stort i fiskerinæringen, havbruk, foredlings- og leverandørindustrien samt nye næringer som biomarin industri og andre nye marine næringer.

Det er også ventet økt vekst i helsesektoren som følge av sterk økning i eldrebefolkningen de nærmeste 20 årene.

For å få til denne næringsutviklingen er det nødvendig med oppgradering av infrastrukturen både innen samferdsel og forsterking av det sentrale og regionale kraftforsyningsnettet og distribusjonsnettet samt ny kraftproduksjon.

Andre del av arbeidsnotatet drøfter hvorvidt Nord-Norge vil ha nok og kvalifisert arbeidskraft til å møte denne næringsveksten. Fortsatt høy arbeidsinnvandring og redusert flyttetap til resten av landet vil være styrende for den framtidige utviklingen i arbeidsstyrken i landsdelen. Med utgangspunkt i historisk forløp er dette kvantifisert i flere beregningstrinn.