Nok en doktorgrad i nord

Nok en doktorgrad i nord

10. oktober 2008

Norut-forsker Trond Nilsen disputerte nylig for Ph.D.-graden ved Universitetet i Tromsø om oljeselskapers regionale strategier.

I doktorgradsarbeidet har Trond Nilsen sett på regionale krav og forventninger og hvordan de blir møtt av Statoil og Hydro når det gjelder kontrakter, leverandører og lokal næringsutvikling.

Statoil og Hydro på ulike veier

Statoil har i stor grad lagt opp til lokal støtte og et samspill mellom utbyggingsprosjekt og region, noe som også har påvirket regionens posisjon i forhold til Snøhvitutbyggingen. I Finnmark har selskapet vært lydhør overfor regionale forventninger for å få støtte for utvinning av olje og gass i et omstridt havområde.

Hydro har i mindre grad spilt på lokale og regionale interesser i Ormen Lange-prosjektet, selv om Hydro blir møtt med de samme forventningene som Statoil. De politiske rammebetingelsene har vært mer avklart i Møre og Romsdal, og Hydro har derfor prioritert egne selskapsstrategier framfor regionale behov.

Regional erfaring viktig i en global næring

Mye tyder på at den regionale strategien kan være nyttig i StatoilHydro sin satsing globalt. Tendensen i internasjonal oljenæring er at det vokser fram stadig flere nasjonale oljeselskaper under politisk kontroll. Selskapets erfaring med regional involvering kan derfor være et viktig konkurransefortrinn i den globale konkurransen.

Disputasen

Doktoranden forsvarte avhandlingen: «Selskapsstrategier teller, forhandlinger avgjør. Regionale interesser i Snøhvit- og Ormen Lange-prosjektet» ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø fredag 3. oktober 2008.

Om doktoren

Trond Nilsen er født i 1976, og har tidligere jobbet som stipendiat og lektor ved Universitetet i Tromsø og som konsulent. Han er nå forsker hos Norut i Hammerfest.