Norut i samtaler om fusjon med NORCE

Norut i samtaler om fusjon med NORCE

3. mai 2018

Norut innleder samtaler med den nye forskningsgiganten, etter at styrene i både NORCE og Norut har gitt sine klarsignal.

Fusjonssamtalene NORCE nå skal ha med Norut vil gå parallelt med prosessene som allerede pågår med virksomhetsoverdragelse og integrasjon i NORCE av de fem selskapene Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Agderforskning og Teknova.

– Vi fortsetter som planlagt med de igangsatte prosessene for å bli et samlet NORCE, og ser samtidig fram til spennende og givende samtaler med Norut, sier styreleder Hans Olav Lindal i NORCE.

Klarsignalet for samtaler og forhandling om mulig fusjon ble gitt av styrene i Norut og NORCE i deres møter 19. april i år. Fusjonssamtalene vil trolig være klare før sommeren.

Noruts styreleder Morten Hald mener det nå er riktig å få avklart på hvilke vilkår Norut kan inngå i et større selskap for å sikre strategisk slagkraft, kvalitet og konkurranseevne.

– Styrets ambisjon er å styrke Norut innenfor de fagområdene der instituttet allerede har en sterk posisjon: jordobservasjon, IKT og samfunnsfaglige tema med et tydelig fokus på nord og Arktis, sier Hald.

Norske myndigheter og Norges forskningsråd har på sin side gitt veldig tydelige signaler om at de ønsker større enheter i forskningssektoren.

– Det er ønskelig og nødvendig med sterke organisasjoner som er skodd for å konkurrere i et krevende internasjonalt marked, legger NORCE-styreleder Hans Olav Lindal til.

Dersom samtalene mellom Norut og NORCE fører frem, vil man jobbe for en virksomhetsoverdragelse i løpet av 2018.

Norut er Nord-Norges største anvendte forsknings- og innovasjonskonsern med kontorer blant annet i Tromsø, Alta og Bodø. Konsernet har vel 100 ansatte, og UiT Norges arktiske universitet er majoritetseier.

Norut har spisskompetanse på Arktis, og driver forskningsaktiviteter innen en rekke områder, blant annet satellittfjernmåling, droneteknologi, IKT, energi, miljø, bioteknologi, næringsutvikling og urfolk. De strategiske satsingene til Norut befinner seg innen anvendt teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning, inndelt i tre hovedsatsinger - «Air and Space», «Sustainable Arctic Societies» og «Ocean».

Noruts styreleder Morten Hald anser videre at dersom UiT Norges arktiske universitet kommer inn som en fjerde stor eier, så vil det være positivt for å bygge en sterk nasjonal instituttsektor og styrke samhandlingen mellom de fire universitetene som er involvert.

NORCE eies blant annet i dag av de tre universitetene i Bergen, Stavanger og Agder, gjennom Stiftelsen Universitetsforskning Bergen, Stavanger Research Holding AS og Agder Research Holding AS.

– Ambisjonen er at den kompetansen som Norut har i dag skal videreutvikles og forsterkes. NORCE har fagmiljøer som vil kunne bidra til dette og som passer for Norut, sier Hald.

– Jeg tror nasjonal instituttsektor vil komme styrket ut ved at det blir færre, men større forskningsinstitutter. Det vil fremme internasjonal slagkraft og jeg tror også at forskning på og i nord vil få et mer solid fundament. Samtidig vil jeg understreke at styret kun har gjort et vedtak om å starte forhandlinger, sier Hald.  

NORCE har hovedkontor i Bergen, og virksomhet i hver av regionene på Sør- og Vestlandet. Med overdragelsen av de fem selskapene Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), International Research Institute of Stavanger (IRIS), Agderforskning og Teknova, vil konsernet ha cirka 900 ansatte og en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

NORCE har store fagmiljøer innen helse, teknologi, energi, samfunn, miljø og klima, der man har ambisjoner om å være både nasjonalt og internasjonalt ledende på utvalgte felt.

Kontaktpersoner:

Styreleder i NORCE
Hans Olav Lindal
hli(a)thommessen.no
Tlf: 958 39 562

Styreleder i Norut
Morten Hald
morten.hald(a)uit.no
tlf. 975 22 982