Norut Teknologi skal hjelpe næringslivet til produktutvikling gjennom samarbeid

Norut Teknologi skal hjelpe næringslivet til produktutvikling gjennom samarbeid

12. januar 2005

I samarbeid med Luleå Tekniske Universitet og lokalt næringsliv, starter Norut Teknologi i Narvik et prosjekt som skal hjelpe bedrifter i nordre Nordland og Sør-Troms til å bli flinkere på innovasjon og produktutvikling gjennom samarbeide.

Målet er at bedriftene både skal settes i stand til å ta teknologiske steg framover, og samtidig utnytte hverandres kompetanse. Slik kan de delta i kampen om oppdrag som i utgangspunktet ville vært for store eller for krevende, forteller forskerne Joselito Cariaga og Bjørnar Sand ved Norut Teknologi. De to har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

Vi har allerede seks Nordlands-bedrifter på plass, og regner med å rekruttere de Sør-Troms-bedriftene vi trenger ganske snart. Den første derfra, Kaarbøverkstedet i Harstad, er allerede på plass, forteller Joselito Cariaga.Det er et eksisterende nettverkssamarbeide mellom en rekke nordsvenske bedrifter som nå åpnes opp for også norsk deltagelse. Det svenske prosjektet har pågått i en tid og har allerede rukket å bli en suksess. Det regner man ved Norut Teknologi med at også den norske varianten vil bli.

Vi har konsentrert oss om å sette sammen en gruppe bedrifter som kan utfylle hverandre. Nordlands-bedriftene som er plukket ut er 2K Technology, Extreme Invent, Multiconsult, Bamek, Namek og Natech. Troms-bedriftene skal komplementere den kompetansen disse bedriftene sitter på, sier Bjørnar Sand. Et viktig hjelpemiddel for nettverksbedriftene kommer et såkalt designlaboratorium til å bli. Dette skal Norut Teknologi etablere ved Høgskolen i Narvik i tilknytning til visualiseringssenteret der. Norut Teknologi og HiN arbeider stadig tettere sammen om å utnytte hverandres ressurser.

Designlaboratoriet skal hjelpe bedriftene til å utvikle og forbedre produkter raskt og kostnadseffektivt, forteller Sand. Behovet for å utvikle nye og spesialtilpassede produkter bare øker. Vi har sett det innen en rekke bransjer allerede, og vi vil se det i enda større grad etter hvert; For eksempel når det skal utvinnes olje i Barentshavet, når en eventuell Hålogalandsbru skal bygges, eller når utvinningen av de store og urørte naturressursene i Nordvest-Russland skyter fart, sier Joselito Cariaga. Store bedrifter sitter ofte på egne forskningsavdelinger som kan bruke betydelige ressurser på produktutvikling. Når nye produkter skal etableres, må de tegnes, prototyper lages og testinger må gjennomføres. Med små ressurser er dette en omstendelig og ofte kostbar prosess. Ved hjelp av designlaboratoriet og Norut Teknologis spesielle kompetanse, skal vi forenkle denne prosessen vesentlig, sier Bjørnar Sand.

Norut Teknologi sitter på ett av Norges fremste fagmiljøer innenfor bruken av den såkalte elementmetoden. Elementmetoden er en matematisk modelleringsmetode som blant annet gjør det mulig å foreta avanserte styrkeberegninger direkte fra svært tidlige modeller av et produkt. Dermed slipper man unna mye tidkrevende tidsspill ved å gå veien via produksjon prototyper med tilhørende fysiske tester. Vi skal utvikle et grensesnitt som gjør at bedriftenes tradisjonelle designsystemer, såkalte CAD-verktøy, kan mate data direkte til et analysesystem som baserer seg på bruk av elementmetoden. På denne måten kan beregninger utføres hurtig og effektivt. Dette vil styrke deltakerbedriftenes konkurranseevne betydelig, forteller Joselito Cariaga. Designlaboratoriet i kombinasjon med at bedriftene kobles sammen i et nettverk er ment å gi deltakerne et konkurransefortrinn.

Høyeste prioritet er å stimulere til innovasjon og nytenking. At bedriftene er samlet i et slikt nettverk vil tillegg åpne for muligheten til å konkurrere, og utføre store oppdrag i fellesskap. Dette kaller vi gjerne distribuert ingeniørarbeid. Vi skal gjennomføre en rekke pilotprosjekter og workshops både her i regionen og i samarbeide med det svenske søsterprosjektet. Dermed kommer vi til å veve et sterkt nett av en rekke norske og svenske bedrifter som kan hjelpe hverandre opp og frem, sier Cariaga. Prosjektet er har en totalramme på 3,5 millioner, og det er Norut Teknologi som har laget finansieringspakken. Vi sitter ikke bare på teknologisk ekspertise. Vi har også høy kompetanse på å skaffe finansiering. Svært ofte utvikler vi prosjektene helt fra idestadiet, inkludert finanieringspakken, på en slik måte at oppdragsgivere og deltakere kommer ut av det med et lavt behov for å bruke av egen kapital. Jo rimeligere vi klarer å gjøre det for deltakerne, jo mer forskning og utvikling får samfunnet tilbake. Og spesielt i Nord-Norge er dette viktig, forteller Baard Olsen. Han Noruts ekspert på finansieringsløsninger.

I dette prosjektet har en rekke aktører bidratt til finansieringen; EU, Nordland og Troms fylkeskommuner og Innovasjon Norge tar store deler av regningen. I tillegg er den statlige SkatteFUNN-ordningen også utnyttet. SkatteFUNN gir bedrifter mulighet til å få et ekstra skattefradrag som kompensasjon for kostnadene man påtar seg i forbindelse med forskning og utvikling.

Artikkel i Fremover 11.12.04. Av Terje Næsje.

Kontaktpersoner: Bjørnar Sand, Joselito Cariaga eller Baard Olsen.