Nyskapende nordnorsk reiseliv

Nyskapende nordnorsk reiseliv

21. mars 2012

Kronikk: Det skapes mye nytt i nordnorsk reiseliv, men det er det få som vet.

I dag åpner konferansen SNOW12 i Harstad, en viktig møteplass for utvikling av reiselivet i Nord-Norge. Norut følger et knippe reiselivsbedrifter for å fremskaffe kunnskap om innovasjon i denne næringa. Utviklingsarbeidet som skjer i reiselivsnæringa har så langt blitt lite påaktet som innovasjon. Både i næringa sjøl, media, akademia, blant beslutningstakere og i næringslivet synes det å råde en oppfatning av at innovasjonsgraden i reiselivet er beskjeden.

Innovasjon i små bedrifterDet rår relativt stor faglig enighet om at vi med innovasjon kan forstå det arbeidet bedrifter gjør for å utvikle nye produkter eller nye produksjonsmetoder, gå inn i nye markeder, ta i bruk nye råvarer, ny organisering, og utvikle nye koblinger eller kombinasjoner som skaper merverdi.

Innovasjon dreier seg om å ta i bruk noe som er nytt for virksomheten og som bidrar til å øke dens inntjening.

En rekke studier viser at innovasjon og utvikling er avgjørende for bedriftenes overlevelsesevne og muligheter for å bidra til sikre arbeidsplasser. Videre vises det til at jo større virksomheten er, jo større er tilbøyeligheten og evnen til å innovere. Samtidig er det slik at de fleste studier av innovasjon er gjort i store bedrifter og man trekker den slutningen at små ikke har ressurser eller kompetanser til å drive innovasjon i samme grad som store bedrifter.

Nyere forskning er begynt å omfatte SMB (små og mellomstore bedrifter) og viser at også disse virksomhetene innoverer, men at dette har vært dårlig fanget opp i målinger og forskning.

Ifølge Nærings- og handelsdepartementet (2002) regnes virksomheter med under 20 ansatte som småbedrifter og under 5 ansatte som mikrobedrifter. I Norge har 95% av bedriftene under 20 ansatte (SSB). Internasjonale SMB-studier er gjerne gjort på virksomheter som er store i norsk målestokk. Dette betyr at man fremdeles har relativt lite kunnskap om innovasjonsarbeidet i store deler av norske bedrifter - også innenfor reiseliv.

VRI Troms og reiselivsforskningFor å bidra til kunnskapsutvikling om innovasjon i nordnorske SMB, leder Norut et treårig forskningsprosjekt kalt Innovasjon gjennom samhandling. Prosjektet studerer innovasjonsprosesser i marin bioteknologi og reiseliv og er en del av VRI-Troms, Virkemidler for Regional Innovasjon.

VRI er et landsomfattende 10-årig program i regi av Forskningsrådet og fylkeskommunene. Programmet skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer.

Norut skal levere vitenskapsbasert kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser utfoldes i regionens næringsliv. Resultatene synliggjøres i en rekke sammenhenger. Innen akademia formildes funn og analyser i vitenskapelige tidsskrift og på nasjonale og internasjonale fagkonferanser. Gjennom dette synliggjøres nordnorsk næringsaktivitet på arenaer utenfor landsdelen og prosjektet minsker kunnskapsgapet om innovasjoner i små bedrifter.

Langsiktig arbeidVåre studier av reiselivsbedrifter og Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) inngår i en systematisk og langsiktig kunnskapsbygging om reiselivsnæringa, noe som for eksempel gir politikerne og virkemiddelapparat et bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg til deltakelse på forskerkonferanser, formidles resultatene på konferanser og seminar mer direkte myntet på næringsutvikling, inkludert formidling til virkemiddelapparatet.

Forskerne kan om ønskelig formidle funn og resultater direkte til bedriftene gjennom felles innovasjonsverksteder. VRI skal nettopp stimulere til samhandling og økt kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører.

Et riktigere bildeVRI-forskningen i Troms bidrar også til at innovasjon innen reiseliv tematiseres blant forskere, og innovasjonsforskningen vil dermed også preges av reiseliv.

Så langt har begrepet innovasjon i stor grad vært knyttet til og definert gjennom studier av andre næringer, og typisk mer teknologisk orienterte næringer. Det blir en vond sirkel; fordi det forskes lite på innovasjon i reiselivsnæringa, så blir innovasjonsbegrepet ikke preget av de former for innovasjon som vitterlig gjøres her.

Dette får igjen betydning for hvordan næringa oppfattes i akademia, blant beslutningstakere, i media, og til dels også i næringa selv. Systematisk, forskningsbasert kunnskapsoppbygging er nødvendig for å få fram et riktigere bilde av dagens reiselivsnæring som ei profesjonalisert, innovativ vekstnæring om bidrar til attraktive helårs arbeidsplasser både i byene og distriktet.

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV)Innovasjonsprosjektet følger et knippe reiselivsbedrifter i Troms og gjør dybdestudier av deres innovasjonsarbeid knyttet til vinterturisme. I tillegg gjøres det følgeforskning på nettverksutvikling og innovasjon i bedriftene som deltar i ALV, som også er arrangør av konferansen SNOW12.

Forskningen dokumenterer hvordan bedrifter i Troms utvikler nye, innovative produkter gjennom å koble opplevelser med kunnskap, gjerne forskningsbasert kunnskap. De som utvikler produktene ønsker at i tillegg til at gjestene skal oppleve noe unikt, så skal de samtidig lære noe nytt. Slike produkter er også et resultat av mobilisering av ansatte til kreative prosesser og utvikling av tillit både innad i bedriftene, i relasjonen mellom bedrifter, og mellom bedrift og marked. Innovasjonsstudien bidrar til ny og verdifull kunnskap om innovasjoner i norske SMB generelt og innenfor reiselivet spesielt.

Medvirkning fra bedrifteneForskning på innovasjon i reiselivsnæringa er avhengig av medvirkning fra bedriftene - den bygger i stor grad på deling av kunnskap. Gjennom prosjektperioden på 3 år følger vi de samme bedriftene gjennom flere intervjuer med hver av dem og deltar i nettverk og på samlinger i næringen.

Bredt samarbeid gjør oss kjent med hverandre og gir mulighet for bygging av gjensidig tillit og deling av kunnskap. Kunnskapsdeling, informasjon, dialog og refleksjon skjer gjennom samhandling på ulike arenaer. SNOW12 i Harstad er et glimrende eksempel på en slik arena for regional samhandling mellom forskning og næring som er et fundament i VRI.

God SNOW12 i de neste to dagene i Harstad!

Kronikken er skrevet av forskerne May Britt Ellingsen, Heidi Rapp Nilsen og Geir Bye, Norut. Den er publisert i Harstad Tidende 20. mars.