Økende press på kystsonen

Økende press på kystsonen

7. mai 2008

Eirik Mikkelsen forsvarte 5. mai 2008 sin avhandling om kystsonen for PhD-graden i samfunnsvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, Universitet i Tromsø.

Avhandlingen som omhandler utfordringene for forvaltningen knyttet til økende press på kystsonen har tittelen "Economic Analyses of User-Interactions in the Coastal Zone".

Mikkelsen har sett på hvordan man kan forstå situasjoner hvor ulike brukergrupper og interessenter i kystsonen påvirker hverandre, hvordan de da kan opptre i konkurransen om ressursadgang, og hvordan myndigheter kan forholde seg til dette for å forvalte kysten best mulig.

Oppdrett Mikkelsen har for det første sett på hvordan man kan forstå og analysere hvordan oppdrett kan påvirke fiskerier. Han har laget en generell modell som kan brukes for flere typer oppdrett, og flere typer påvirkning på fiskebestander eller utøvelse av fisket.

Han finner at effektene på fiskeinnsats, fangstmengde og bestandsstørrelse kan bli helt forskjellige avhengig av type påvirkning, selv for bare negative direkte effekter.

Å vite hvilken type påvirkning som eventuelt er mellom oppdrett og fiske er derfor svært viktig når kystområder skal forvaltes.

Ressurskamp Et annet tema er hvordan adferden til kystinteressenter endres i planprosesser og andre typer konkurranser om ressursadgang, når deres bruk vil påvirke eller påvirkes av andres bruk.

Felles for de fleste kystforvaltningssystemer rundt om i verden er at de som ønsker ressursadgang må påvirke beslutningstakere. Om dette er i rene planprosesser, eller med utstrakt lobbyvirksomhet eller bestikkelser, så går det med mye tid og penger til ressurskampen.

Mikkelsen finner at myndighetene, under visse betingelser, heller bør legge til rette for at interessentene innbyrdes kan bli enig om ressursadgang og fordeling.

Omsettelige kvoter Omsettelige kvoter til fiskeressurser har blitt mer vanlig internasjonalt de siste to tiårene. I Norge har man offisielt et system uten omsettelighet, men fiskefartøy selges til priser som klart viser at kvoten som følger med fartøyet er verdt mye. Nye brukere og brukergrupper kommer til kysten og utfordrer de etablerte interessentene.

Et tredje forhold Mikkelsen har sett på er muligheter og utfordringer ved å innføre omsettelige rettigheter til kystressurser i større omfang enn i dag, og tillate friere omsetning mellom ulike brukergrupper.

Innføring av slike ordninger vil gi samfunnsmessige gevinster i en del tilfeller. Mekanismer for å ta hensyn til andre private og offentlige interesser ved omsettelighet foreslås og drøftes i avhandlingen.

I noen tilfeller kan innføring av omsettelige rettigheter også bidra til at illegitime maktstrukturer brytes ned, med mer effektiv ressursfordeling og ressursbruk som resultat. Regulering vil fortsatt være nødvendig på et visst overordnet nivå selv om man skulle innføre omsettelige rettigheter mellom brukergrupper i større grad.

Eirik Mikkelsen Eirik Mikkelsen (40) er fra Harstad. Han er sivilingeniør fra University of Southampton (England), og har hovedfag i samfunnsøkonomi fra Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, hvor han også har studert økologi og filosofi.

Han har tidligere bl.a. jobbet med internasjonalt miljøvernsamarbeid hos Fylkesmannen i Finnmark og vært forsker ved Norut. Han er nå forskningssjef for Næring og innovasjon ved Northern Research Institute i Tromsø (Norut Tromsø). Forskningen til hans PhD-grad er delvis finansiert av Norges forskningsråd.

Kontakt: Forskningssjef Eirik Mikkelsen, Northern Research Institute (Norut) Tromsø, eirik.mikkelsen@norut.no, Tel 9593 5362.