Omdømmet til planlegging som fag og yrke

Omdømmet til planlegging som fag og yrke

1. juli 2016

Samfunnets behov for planleggere er stort og økende, men hvilket omdømme har planleggingsfaget?

Som et ledd i å øke rekrutteringen til yrket har Kommunal- og moderniseringsdepartementet tatt initiativ til en tiltakspakke for å gi planleggingen et bedre omdømme som yrkesvalg.

Som en første del av tiltakspakken har Norut, på oppdrag fra Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS), gjennomført en kartlegging av omdømmet til planlegging. Dette prosjektet har konsentrert seg om to definerte målgrupper: Studenter i planlegging og brukere av planleggingstjenester, her representert ved rådmenn.

Studiets innhold er for både bachelor- og masterstudenter oppgitt som viktigste årsak til valg av studium. For bachelorstudentene er mulighet for relevant jobb i ettertid nest viktigst, mens det for masterstudentene er muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen. Nesten halvparten av bachelorstudentene er usikker på om de vil gå videre på masterstudiet. Viktigste faktor som kan påvirke de til å velge masterstudiet er mer informasjon om jobbmuligheter.

Rådmennene fremhever at planene ikke må bli viktigere enn målet, eller overskygge andre viktige hensyn i kommunen og lokalsamfunnet. En planlegger må kunne se helheten. Rådmennene mener videre at oppgaver som beskrives som planlegging kan utføres av en rekke andre yrkesgrupper enn de som er utdannet planleggere. Praksis og personlige egenskaper er viktigere enn hvilken type utdanning du har.

Les mer i rapporten Kartlegging av omdømmet til planlegging. FUS skal selv analysere datamaterialet videre, rapporten har derfor ikke et eget analysekapittel.