Oppgradering av infrastruktur på Ofotbanen

Oppgradering av infrastruktur på Ofotbanen

16. oktober 2014
Adm. konsulent

NorJets (Norsk Jernbaneteknisk Senter) ved Norut i Narvik leder et prosjekt som skal gi en anbefaling for hvordan eksisterende trasé på Ofotbanen skal forbedres for å kunne øke fra dagens 30 tonn til 40 tonn aksellast.

Den 43 km lange Ofotbanen trafikkeres i dag av tunge tog, som frakter jernmalmprodukter fra LKABs og Northland Resources’ gruver i Nord-Sverige til utskipningsanleggene i Narvik.

Et økende transportbehov over Ofotbanen har medført at Jernbaneverket nå ser på ulike muligheter for å øke kapasiteten på banen. I tillegg til malmtog trafikkeres også Ofotbanen av gods- og passasjertog. Med bakgrunn i dette gjennomfører NorJets prosjektet «Tung aksellast Ofotbanen – oppgradering av dagens trasé» for Jernbaneverket.

Studiereise til Nord-Amerika
Som et ledd i å innhente erfaringer fra sammenlignbare jernbanestrekninger gjennomførte NorJets, sammen med representanter fra Jernbaneverket og MTAB (LKABs eget togselskap), en studiereise til Nord-Amerika. Målet var Canadian Pacifics (CP)s jernbanestrekning mellom Calgary og Vancouver (Canada).

Banetrase over Rocky Mountains
En stor del av banetraseen går over «Kicking Horse Pass» i fjellkjeden Rocky Mountains. Valg av reisemål var ikke tilfeldig. Man finner de samme utfordringer der som på Ofotbanen. Fellesnevnere er tøffe klimatiske forhold og et krevende terreng. I tillegg trafikkeres CP’s jernbane av kulltog som er opptil 4 km lange og med aksellaster opp mot 32,5 tonn. Dette medfører i sum store drifts- og vedlikeholdstekniske utfordringer, både for jernbaneinfrastruktur og det rullende materiell. 

Fåtall sammenlignbare jernbanestrekninger
På verdensbasis finnes det et fåtall jernbanestrekninger hvor man opererer med aksellaster større enn 30 tonn. Eksempler på slike baner finnes i Australia, Kina, Brasil og Nord-Amerika. En av utfordringene i prosjektet er at det ikke eksisterer noen tekniske standarder/regelverk, som beskriver hvordan man skal bygge jernbaner med slike høye aksellaster.

Besøk hos amerikanske TTCI
En vellykket og lærerik studiereise ble avsluttet med et besøk hos amerikanske «Transportation Technology Center Inc.» (TTCI) i Pueblo, Colorado. Norske Sintef og TTCI er samarbeidspartnere med NorJets i prosjektet «Tung aksellast Ofotbanen – oppgradering av dagens trasé».

Imponerende testanlegg i ørkenen
I ørkenen utenfor Pueblo har TTCI et imponerende testanlegg, som de disponerer av de amerikanske myndighetene. Her finnes flere kilometer med testbaner, hvor de kontinuerlig gjennomfører testing/utprøving av tog og jernbaneinfrastruktur, på oppdrag for den internasjonale leverandørindustrien. TTCI anses å være det fremste instituttet i verden innenfor «Heavy Haul – jernbaneteknologi». Av den grunn har amerikanerne vært en naturlig og viktig samarbeidspartner for Norjets.

NorJets
Norsk Jernbaneteknisk Senter - NorJets er et nyetablert senter for jernbaneteknikk, som er etablert ved Norut Narvik. Senteret skal utføre forsknings- og utviklingsprosjekter for baneeiere og togselskaper. Basis for aktivitetene i senteret er  ønsket om å bidra til økt forståelse av hvilke effekter ulike påvirkninger som ekstremt tungt rullende materiell,  ekstreme klimatisk variasjoner og ekstrem banegeometri  har for drift, vedlikehold og utvikling av jernbaneinfrastruktur.

Strategisk forskningsprosjekt
Prosjektet som nå gjennomføres for Jernbaneverket er således meget viktig for det det nyetablerte jernbanetekniske senteret i Narvik. I tillegg gjennomfører NorJets flere forskningsprosjekter for LKAB. Både Jernbaneverket og LKAB har vært viktige aktører i forbindelse med etablering av NorJets.