Potensiale for droner i Midt-Troms

Potensiale for droner i Midt-Troms

13. desember 2016
Kommunikasjonssjef

Midt-Troms regionråd har tro på å bruke droner til næringsutvikling. Norut bekrefter at infrastrukturen i regionen gjør den godt egnet til droneaktivitet.

– Vi tror dette med droneteknologi og anvendelse av droner bare er starten på noe vi ikke helt forstår omfanget av. Det vil si hvilket utnyttingspotensial droner og droneteknologi kan ha i fremtiden til en rekke formål, både sivile og militære, sier regionrådsleder og ordfører i Lenvik Geir-Inge Sivertsen til Troms folkeblad.

Norut har i over 10 år brukt droner som plattform for å utvikle ny teknologi for datainnsamling, overvåking og beredskap. Aktiviteten har sitt utspring i Noruts kompetanse knyttet til satellittfjernmåling og jordobservasjon. Den sivile bruken av droneteknologi har et stort potensiale, og nettopp infrastrukturen og kompetansen i Midt-Troms er et godt grunnlag for å utvikle nye tjenester.

Luftrom tilpasset flyging

Droner som flyr utenfor synsvidde må i dag fly i segregert luftrom, noe som betyr at annen luftfart ikke kan fly i det samme luftrommet. Fordelen i Midt-Troms er at det allerede finnes flere fastsatte fareområder på innlandet med skyte- og øvingsfelt, og i Andfjorden tilknyttet rakettskytefeltet og delvis skytefelt for sjøforsvaret.

– Hvis vi kan bruke fareområdene i Midt-Troms, som allerede er kjent av alle som opererer i luftfartsindustrien, kan vi iverksette øvelser på to dagers varsel. Dette gir en helt annen fleksibilitet enn når vi må søke om testflygning utenfor disse områdene, forteller Nils Håheim-Saers i Norut.

Et samarbeid mellom sivil ubemannet luftfart og militær bemannet luftfart vil også ha verdi. Håheim-Saers viser til at kystvakten i dag flyr sivile droner, og at forsvaret vil ha en egeninteresse av å få denne kapasiteten koordinert med kystvakthelikoptrene på Bardufoss, som flyr på militære regler.

- Om fem til ti år vil bemannet og ubemannet luftfart operere mer integrert. Sivile og militære aktører må finne sin plass og søke samarbeid, for å forløse det økonomiske potensialet og  nye arbeidsplasser i Midt-Troms, sier Håheim-Saers.

Ber departementet om dronehjelp (Nye Troms)

Norut har i dag en droneflvver med kontor i Bardu, og benytter seg også av Elvenes flyplass i Salangen til testing av droner. Ifølge Nils Håheim-Saers i Norut har Midt-Troms et stort potensiale til å videreutvikle droneindustrien.

Her er den enstemmige uttalelsen fra Midt-Troms regionråd:

Midt- Troms regionråd ser med glede at kompetanseklyngen i Tromsø knyttet til droner nå skaper arbeidsplasser i Midt-Troms. Forskningsinstituttet Norut har utvidet sin virksomhet innenfor droner til fast ansatt droneflyver med kontor i Bardu. Norut benytter også Elvenes flyplass i Salangen til testing av sine droner, noe som bringer hele droneavdelingen fra Tromsø dit i perioder.

Kystvakten flyr nå sivile droner på sivilt regelverk underlagt sivil luftfartsmyndighet. Bruk av sivile droner i en nasjonal beredskapsressurs som Kystvakten er et viktig og riktig første steg mot en bedre maritim beredskap. Maritimt vil Midt-Troms regionråd utfordre Forsvaret til å bruke Andfjorden utenfor Senja til integrasjon av sine egne sivile droner mot det militære kystvakthelikopteret NH 90.

Midt-Troms med alt fra arktisk klima på innlandet til kystklima på Andfjorden er således en utmerket vugge for norsk droneindustri å drive utvikling av teknologi, prosedyrer og tjenester i. Videreutvikling av droneindustrien må ha som mål å integrere droner i ordinært luftrom for å operere på like vilkår med bemannet luftfart.

Midt- Troms regionråd oppfordrer både nasjonale og regionale myndigheter til å benytte denne unike muligheten til å videreutvikle droneindustrien både for de maritime og landbaserte næringene.

Bardufoss flyplass med tilhørende kontrollsone er en unik arena for å videreutvikle droneindustrien. Midt-Troms regionråd oppfordrer derfor Forsvaret og Avinor til å legge til rette for dette gjennom å søke samarbeid med forskningsinstituttet Norut.

Allerede eksisterende infrastruktur som Mauken/Blåtind og Setermoen skytefelt, samt luftrom over disse etablert av Forsvaret må kunne brukes av lokalt næringsliv til lokal verdiskaping i de tidsrom Forsvaret ikke bruker det selv.

Lokal utmarksnæring flyr allerede droner for reindrift i disse områdene, og Forsvaret flyr selv droner som en del av landmakten i disse områdene.