Radioaktiv jakt i Salangen

Radioaktiv jakt i Salangen

21. november 2016
Seniorforsker

Sammen med forskere fra Statens Strålevern har elever fra Sjøvegan videregående skole leita etter radioaktiv stråling i Orrefjell.

I prosjektet Case Orrefjell, som finansiert av flaggskip Miljøgifter ved Framsenteret, jobber forskerne sammen med elever og lærere ved Sjøvegan videregående skole i Salangen. Forekomsten av uranbærende mineraler i Orrefjell i Salangen er kartlagt geologisk, men vi vet lite om overførsel av radioaktivitet til planter og dyr i området.

For befolkningen kan radon, som er et datterprodukt av uran, utgjøre en helserisiko. Radongass er den viktigste enkeltkilden til radioaktiv stråling i Norge, og gassen kan sive inn i hus fra grunnen. Det er ikke tidligere kartlagt om forekomsten av uranbærende mineraler på Orrefjell kan gi forhøyde nivåer av radon i husstandene sør for Orrefjell.

Vår forskning har betydning for lokalsamfunnet, enten det gjelder mulige helseeffekter av forhøyde nivåer av radon, eller fordi folk kan være bekymret for radioaktivitet.

Det har vært interessant og morsomt å samarbeide med Sjøvegan videregående skole i dette prosjektet. Klasse 1STA jobber med prosjektet både i naturfag og i samfunnsfag. Elevene var med forskerne fra Statens strålevern på det naturvitenskapelige feltarbeidet i september 2016, der vi blant annet gravde opp meitemark for å måle radioaktivitet i disse.

Både lærere og elever har gitt innspill til utformingen av det samfunnsvitenskapelige spørreskjemaet, og elevene distribuerer skjemaet bredt i Salangens befolkning. Her spør vi blant annet om lokalbefolkningens kunnskap om og risikooppfatning av radioaktivitet. Elevene tok kontakt med den lokale nyhetstjenesten Salangen Nyheter (www.salangen-nyheter.com), og det ble laget TV-innslag og nettartikkel.

Vi har altså involvert og forsøkt å ivareta kunnskapsbehov hos lokalbefolkningen. Case Orrefjell har gode erfaringer med tverrfaglig samarbeid, og med samarbeid med lokalsamfunnet. I tillegg til at det har vært en morsom og noen uvanlig metodisk fremgangsmåte, har vi erfart at lokal forankring av prosjektet er nyttig både for vår forskning og for elevenes læring.

Selv om vi nå har avkreftet at meitemarkene er radioaktive, er det veldig interessant å høre og lese om elevenes erfaringer:

Måler radioaktiv stråling i Orrefjellet: Radioaktiv meitemark (Salangen nyheter).

Bor du i Salangen? Klikk her og svar på spørreundersøkelsen. 
 

Teksten er skrevet av Louise Kiel Jensen, Statens Strålevern og Anne Katrine Normann, Norut.