Regional utvikling handler om tillitsbygging og nye roller

Regional utvikling handler om tillitsbygging og nye roller

14. april 2004

Hvordan er det mulig å få ulike offentlige forvaltningsnivåer til å samarbeide om planlegging og virkemiddelbruk? Det er utgangspunktet for et nytt prosjekt i Follo-regionen.

Det to-årige prosjektet Utviklingsavtale Follo handler om å utarbeide forslag til forpliktende samarbeidsavtale mellom Follokommunene, fylkeskommunen og staten om planlegging og virkemiddelbruk for utvikling av bærekraftig arealbruk og infrastruktur knyttet til kollektive transportløsninger. Prosjekteier er Follorådet og samarbeidet i det to-årige utviklingsprosjektet skal dreie seg om utbyggingsmønster, arealbruk og infrastruktur i regionen.

Utviklingsavtale Follo er et møte mellom to roller; byråkraten og utvikleren og er en arena for vitalisering av fylkeskommunens utviklerrolle og relasjonen mellom region og fylke. Prosjektet dreier seg også om regionalisering av lokalpolitikken og om å utvikle nye roller i forpliktende samarbeid mellom kommuner og mellom staten og lavere forvaltningsnivåer. Rolleutøvelse, nyskaping og relasjonsbygging er prosesser som krever tillit og som bidrar til å bygge tillit.

Prosjektgjennomføringen støttes av et konsulent-forskerteam. Forskeren driver følgeevaluering og bidrar med helhetlig analyse av prosessene fram mot en forpliktende avtale. Forskningen skal fokusere på generelle utviklingstrekk som kan ha allmenn læringsverdi, fange opp erfaringer og synliggjøre gode grep. Konsulentene er samtalepartnere, de veileder og bidrar til å fokusere innsatsen i et komplekst utviklingslandskap.

Første arbeidsnotat fra prosjektet presenterer bakgrunn, ambisjoner og mål for prosjektet i tillegg til erfaringer fra prosjektfase 1, "Forberedelse og orienteringsfase".

Asle Farner er engasjert som konsulent i prosjektet.

Prosjektleder: May-Britt Ellingsen.