Samarbeid framfor sammenslåing i Karasjok og Kautokeino

Samarbeid framfor sammenslåing i Karasjok og Kautokeino

11. mai 2016
Seniorforsker

Norut har gitt sine anbefalinger til Karasjok og Kautokeino angående kommunereformen.

I forbindelse med den pågående kommunereformen skal alle kommuner vurdere potensialet for sammenslåing med sine naboer. Norut har utarbeidet en rapport for Karasjok og Kautokeino kommuner som gir anbefalinger til kommunepolitikerne som skal fatte en beslutning om en eventuell sammenslåing til en samisk storkommune i juni.

Som de eneste kommunene i Norge hvor samer er i flertall, har kommunereformen betydning for hvordan det samiske perspektivet sikres i kommuneforvaltningen. Innbyggerne har krav på å bli betjent på sitt morsmål, og samisk språk og kultur gjennomsyrer dagens tjenestetilbud.                         

Forskerne konkluderer med at en sammenslåing ikke er å foretrekke. Det er mange usikkerhetsmomenter rundt framtidige oppgaver og organisering av kommuner som står alene versus slår seg sammen.

Særlig viktig for de samiske kommunene er hvordan finansiering av tospråklighet skal skje i framtida. Store geografiske avstander, ulik næringsstruktur, manglende felles bo- og arbeidsmarked, frykt for å minste arbeidsplasser, samt demokratisk avstand, er faktorer som taler mot en sammenslåing.

Rapporten anbefaler at kommunene styrker samarbeidet innen Ávjovárri urfolksregion. Det er særlig innen tre områder hvor det ligger et uforløst potensial: plan- og utvikling, rekruttering og kompetanseheving, samt næringssamarbeid i en samisk kontekst.

Les rapporten her

Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv - Utredning med utgangspunkt i kommunereformen. 

Les om rapporten på samisk

Avvir.no: Gaskkat ja ruovtturáhkis ássit ággan go eai ávžžut ovttastahttima

Nrk.no: Ii ovtta stuorra sámegieldda