Samer blir fortsatt diskriminert

Samer blir fortsatt diskriminert

24. mai 2006

En av fire samer i Norge har opplevd å bli diskriminert minst en gang de to siste årene, selv om det er mange tiår siden den formelle statlige undertrykkelsen av samisk kultur ble avskaffet.

Dette viser nye forskningsresultater fra Norut NIBR Finnmark. Fortsatt opplever nemlig mange samer i Norge å bli diskriminert både sosialt og strukturelt, selv om det varierer hvor ofte de opplever dette.

Strukturell diskriminering

Ifølge rapporten har mange samer en opplevelse av å bli diskriminert på grunn av strukturer i samfunnet. Med andre ord resulterer offentlige reguleringer og bestemmelser ennå i negativ forskjellsbehandling overfor samene, selv om den formelle diskrimineringen for lengst er avskaffet.

For eksempel viser studien at det er et forbedringspotensial når det gjelder informasjon om og organisering av samiskopplæring for skoleelever.

Forskerne ved Norut Finnmark foreslår derfor at undervisningen blir styrket og at ansvaret for opplæringen blir gjort mer tydelig. De foreslår også at det burde tilbys etter- og videreutdanningskurs for lærere i samisk kulturkunnskap, spesielt i områder hvor en relativt lav andel av befolkningen er samer.

Mindre problem i byene

Studien viser også at diskrimineringen oppleves som mindre for samer som bor i by eller i områder med en lav andel samisk befolkning, der det samiske er lite synlig til daglig, enn for andre.

Grunnene til dette kan være flere, men forskerne framhever at en mulig forklaring kan være at deres "samiskhet" er mindre synlig i slike områder, nettopp fordi de er så få i forhold til folketallet at de forsvinner i mengden.

En annen forklaring kan være at disse samene har en høyere terskel for å tolke hendelser som diskriminerende.

Undersøkelsen er laget på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet og er utført i samarbeid med TNS Gallup. Resultatene er basert på spørreundersøkelser og intervjuer.

Kontaktperson

Forsker Eva Josefsen, dir. tlf. 78 45 71 06, mobiltlf. 91 55 17 94

Last ned hele rapporten, i norsk eller samisk versjon, på denne siden: