Sametinget som likestillingspolitisk arena

Sametinget som likestillingspolitisk arena

18. november 2004

Sametingets likestillingspolitikk har hatt hovedfokus på kvinners betingelser i egen virksomhet, og har i begrenset grad klart å formulere en likestillingspolitikk som sikter mot å endre maktfordeling og kjønnsrelasjoner i det samiske samfunn.

Det finnes ulike oppfatninger blant Sametingets politikere om hva likestilling er. Noen ser på likestilling som at kvinner skal ha tilgang til de samme rettighetene som menn. Andre mener at kvinner og menn er grunnleggende ulike og at det derfor må formes ut en egen kvinnepolitikk. Atter andre igjen mener at ulikheter mellom kjønnene er sosialt betinget. Disse ulike oppfatningene vil medføre ulike tilnærminger til likestillingsproblematikken. Det er ikke funnet at Sametinget har definert en hovedtilnærming, noe som kan forklare at Sametingets likestillingspolitiske debatt har vært preget av relativt forenklede forestillinger og forklaringer om likestilling og kjønnsrelasjoner. Konsekvensen er at Sametinget ikke har utviklet en likestillingspolitikk i et urfolksperspektiv.

Sametingets likestillingspolitikk har sitt hovedfokus på Sametingets egen virksomhet og hvordan det kan tilrettelegges for kvinner. De likestillingspolitiske utfordringene har blitt konkretisert gjennom ulike forslag om særtiltak for kvinner og da spesielt i form av forslag om systemer og ordninger internt i Sametinget. Dette har kommet til uttrykk gjennom forslag om tilrettelegging for kvinnelige politikere, forslag om å øke antallet kvinnelige politikere i Sametinget og gjennom politiske målsettinger om at større deler av Sametingets ulike økonomiske ordninger skal tilfalle kvinner. Et resultat er at Sametingets likestillingspolitikk ikke har klart å fange opp hvilken betydning relasjoner mellom kjønnene har hatt for politisk maktfordeling, og hvordan forskjeller i kvinner og menns makt ligger nedfelt i strukturelle ordninger, både internt i Sametinget og i det samiske samfunn.

Dette er hovedinnholdet i forskningsrapporten ?Sametinget som likestillingspolitisk arena? fra Norut NIBR Finnmark.

Forskningsrapporten er utarbeidet på grunnlag av data fra Sametingets vedtatte likestillingspolitiske dokumenter og fra intervju med tolv sametingsrepresentanter om likestilling. I tillegg ble Sametingets likestillingspolitiske plenumsdebatt i februarplenum 2004 fulgt.

Rapporten er skrevet av forsker Eva Josefsen ved Norut NIBR Finnmark. Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd.

Rapporten er tilgjengelig i fulltekst: Sametinget som likestillingspolitisk arena

Kontaktperson: Eva Josefsen, tlf. 784 57 106 (jobb), mobil 91 55 17 94