Sametingets Kulturutvikling evaluert

Sametingets Kulturutvikling evaluert

6. desember 2010

Norut Alta-Álta har evaluert Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling. Ordningen har bidratt til økt kunstnerisk og kulturelt mangfold.

Norut Alta-Álta har på vegne av Sametinget evaluert tilskuddsordningen Kulturutvikling for perioden 2006-2008. Formålet med virkemidlene har vært å fremme et mangfoldig kunst- og kulturliv, og sikre samisk innflytelse over samisk kulturutvikling. I evalueringsperioden ble det bevilget støtte til prosjekter for til sammen 35 millioner kroner.

Ordningen var inndelt i følgende syv områder hvor det kunne søkes om tilskudd:

 

  • litteratur
  • musikk
  • billedkunst/duodji
  • teater
  • barns oppvekstvilkår
  • samiskspråklige tegneserier
  • andre kulturtiltak

 

Ordningen ble i perioden forvaltet av Sametingets tilskuddsstyre og Sametingsrådet var klageinstans. I søknader inntil et visst beløp hadde administrasjonen delegert fullmakt til å fatte enkeltvedtak. Den faglige vurderingen av prosjekter Sametingets tilskuddstyre behandlet ble gjort av Sametingets ulike fagteam.

Evalueringens mål

Målet med evalueringen var å vurdere om tilskuddsordningen har fungert i forhold til fondets målsettinger og hvilke resultater, utvikling og effekter som ble oppnådd gjennom ordningen. Evalueringen skulle både ha en beskrivende form (hvem får midler/hvem får ikke, ulike kjennetegn ved tilskuddsmottaker, ulike typer prosjekter) og en analytisk tilnærming hvor virkemidlene ble sett i sammenheng med politikkutforming, utforming av ulike retningslinjer, strategier og prioriterte satsingsområder.

Evalueringen har vurdert hvordan informasjonen om ordningen og saksbehandlingen fungerte, herunder hvordan kontakten med potensielle søkere og tilskuddsmottakere fungerte. Fokuset har blant annet vært på Sametingets service overfor søkere, hvilke forventninger tilskuddsmottakerne hadde til Sametinget og om disse ble innfridd, og om virkemiddelbruken har vært i tråd med tilskuddsordningens målsettinger.

Evalueringens konklusjoner

Norut Alta-Álta’s hovedkonklusjon er at virkemiddelordningen har bidratt til et økt samisk kunstnerisk og kulturelt mangfold ved at mange og ulike aktører har fått finansiert prosjekter over et bredt spekter av kunstformer og kulturuttrykk. Det har blitt en større bevissthet rundt bevaring, utvikling og formidling av samisk kultur.

Rapporten har imidlertid også trukket mer konkrete konklusjoner, kommet med kritiske merknader og gitt anbefalinger. Blant annet anbefales det at mer ressurser settes av til å markedsføre virkemiddelordningen, særlig innenfor de tiltaksområdene hvor det ikke er mange søknader. Det understrekes også at midlene kan strekkes lengre med et økt fokus på mulighetene for medfinansiering.

Her finner du evalueringen:

Sámedikki Kulturdoarjjaortnega árvvoštallan

Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling

Kontaktperson: Forsker Vigdis Nygard, Norut Alta-Álta