Sametingets organisering

Sametingets organisering

9. mai 2011

Hvilke organisatoriske utfordringer og muligheter har Sametinget? Dette belyses i en helt fersk rapport.

Per Selle, professor II ved Norut Alta-Áltá, har skrevet rapporten ”Sametingets organisatoriske utfordringer”. Dette er en vurdering som er gjort på oppdrag av Sametinget.

Rapporten beskriver Sametingets organisatoriske utvikling og diskuterer relativt grundig mulige organisatoriske svakheter og utfordringer sametingssystemet står overfor i årene som kommer.

Rapporten vektlegger så vel interne forhold som Sametingets møte med sitt omland.

Politikk og administrasjon

Rapporten legger særlig vekt på det problematiske forholdet mellom politikk og forvaltning/administrasjon i sametingssystemet. Dette springer ut av at Sametinget både er et statlig hørings - og forvaltningsorgan og et samisk folkevalgt organ på en og samme tid.

I forlengelsen av dette blir det diskutert om Sametinget bør påta seg stadig nye forvaltningsoppgaver eller om en tvert om heller bør satse på å utvikle seg til et rent politikkutviklingsorgan.

Intern organisering

Rapporten foreslår også betydelig endring i intern organisering i Sametinget og argumenterer for at en bør gå bort fra teamorganisering og samtidig bygge opp en ny "overavdeling" for strategi og kommunikasjon.

Her finner du rapporten "Sametingets organisatoriske utfordringer".