Samisk politikk og samfunnsutvikling

Samisk politikk og samfunnsutvikling

17. september 2012

Norut Alta-Áltá har over mange år bidratt til kunnskapsbygging om samepolitikk og samiske samfunnsforhold, herunder også samepolitikkens plass i skjæringsflaten mot lokal, regional og nasjonal politikk.

Instituttets forskning omfatter et bredt spekter av samfunnsområder. Vi vil særlig nevne næring, skole, helse, arealer og ressurser, og også mer generelle samfunnsendringer i samiske områder.

Forskningen består av både oppdragsforskning og grunnforskning.

Vårt omfattende engasjement innenfor samiskrelatert forskning avspeiles ved at nesten halvparten av våre forskere har dette forskningsfeltet som en del av sitt arbeid.

For å styrke vår forskning på dette feltet ytterligere, er professor Per Selle, Universitetet i Bergen, knyttet til instituttet.

Norut Alta-Álta bidrar til ny og nødvendig innsikt i samepolitikkens plass i nordområdene.

Slik kunnskap er viktig når beslutningstakere, samfunnsaktører og innbyggere skal forstå samfunns- og utviklingsprosesser i nord.

For mer informasjon, kontakt seniorforsker Eva Josefsen.

Oppdragsforskning

Oppdragsforskning er forsknings- og utredningsoppdrag som er betalt av en oppdragsgiver.Våre oppdragsgivere er blant annet Sametinget, ulike departementer og direktorater, og også næringsaktører.Bare i løpet av året 2012 har vi utredet hvordan samiske perspektiver er representert på kommunalt nivå, evaluert samiske språksentra, kartlagt bruken av samisk språk i Norge, evaluert fjernundervisning i samisk språk og kartlagt kulturnæringer i samiske områder.Av andre prosjekter fra tidligere år kan vi blant annet nevne evalueringen av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) og utredning av konsekvenser for samiske samfunn og samisk næringsliv ved utbygging og drift av Goliat oljefelt.

Gjennomførte oppdragsforskningsprosjekter

Grunnforskning

Vår grunnforskning har i all hovedsak vært finansiert av Norges forskningsråd og Regionalt forskningsfond Nord-Norge.Norut Alta-Álta er for tiden med i to større forskningsprogrammer hvor det samiske enten står i sentrum eller spiller en sentral rolle: en komparativ studie av sametingsvalg i Sverige og Norge, og en studie av Finnmark befolknings oppfatninger om Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven.

Relevante grunnforskningsprosjekter

  • Sametinget som likestillingspolitisk arena. Finansiert av Norges Forskningsråd. 2003-2004
  • Politisk desentralisering, regioner og urfolk - en studie av samepolitikkens plass i regionaliseringsprosesser i nord. Dr.gradsprosjekt, finansiert av Norges forskningsråd. 2005 - 2009
  • Samisk valgforskningsprogram. Finansiert av Forskningsfond Nord-Norge. Samarbeidsprosjekt med Samisk høgskole (prosjektlederinstitusjon) og Institutt for samfunnsforskning. Finansiert av Norges forskningsråd og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 2008 - 2011
  • Finnmarkslandskap i endring. Finansiert av Forskningsfond Nord-Norge. Samarbeidsprosjekt mellom Norut Alta-Áltá (prosjektlederinstitusjon) og Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier.Finansiert av Forskningsfond Nord-Norge. 2011 – 2013
  • Regionalpolitikkens innovasjonsprosesser i endrede politiske landskaper – konsekvenser av samepolitikkens inntog. Finansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge
  • The Sámi Parliaments as Representative Bodies: A Comparative Study of the Elections in Sweden and Norway 2013-2016. Samarbeidsprosjekt med Universitetet I Stockholm (prosjektlederinstitusjon), Universitetet I Umeå, Samisk høgskole, Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsforskning. Finansiert av Formas