Samiske språksentre er evaluert

Samiske språksentre er evaluert

7. juni 2012

Samiske språksentre er viktige institusjoner i en rekke samiske lokalsamfunn. På oppdrag av Sametinget er ti språksentre evaluert.

Rapporten tar for seg de ti samiske språksentrene som i 2010 mottok grunntilskudd fra Sametinget. Disse ligger i Nesseby, Tana, Porsanger, Alta, Kåfjord, Tromsø, Lavangen, Evenes, Tysfjord og Røros.

Språksentrene har oppstått i ulike samiske områder i tidsrommet 1994 til 2009, og har vært viktige for å styrke bruken og kompetansen i samisk språk samt øke kunnskapen og bevisstheten om samisk kultur i sine virkeområder.

Evalueringens innholdEvalueringen ser på ulike forhold ved språksentrenes organisering, finansiering, virksomhet og samarbeid, og hvordan disse forholdene kan virke inn på språksentrenes mulighet til å oppfylle Sametingets mål med grunntilskuddsordningen. Sametingets mål for språksentrene er at samisk språk skal høres og synes i språksentrenes virkeområde.

Vi har sett at språksentrene har svært ulike rammevilkår for sin virksomhet, noe som bunner i ulik organisering og eierskap, ulik finansiering av virksomheten der noen sentre driver innenfor et forutsigbart driftsbudsjett mens andre er helt avhengig av ekstern prosjektfinansiering.

Videre har språksentrene ulike virkeområder der noen jobber svært lokalt, mens andre dekker et større geografisk område. Dette påvirker hvilke typer tiltak som prioriteres, og hvilken kompetanse sentrene har mulighet til å knytte til seg.

AnbefalingerForskerne anbefaler å sikre språksentrene en mer forutsigbar og stabil finansiering ved å øke grunntilskuddet fra Sametinget. Videre er det gitt anbefalinger som går på kontakten mellom Sametinget og språksentrene. Disse dreier seg blant annet om bedre informasjonsflyt og faste kontaktpersoner. Til slutt anbefales det at språksentrene jobber for å bli mer synlige i sitt virkeområde slik at den verdifulle kompetansen de ansatte besitter og tiltakene språksentrene tilbyr kan bli bedre kjent og nå nye målgrupper.

Evalueringen er gjort på oppdrag fra Sametinget og foreligger på norsk og nordsamisk.

Norut-rapport 6-2012: Evaluering av samiske språksentre

Norut-rapport 6-2012: Sámi giellaguovddážiid árvvoštallan

Arbeidet er gjennomført som et samarbeid mellom Norut Alta as og Nordlandsforskning as. Seniorforsker Vigdis Nygaard fra Norut har vært prosjektleder, prosjektmedarbeidere har vært Áila Márge Varsi Balto (Norut), Marit Solstad og Karl Jan Solstad (Nordlandsforskning).