Sau truer biologisk mangfold

Sau truer biologisk mangfold

28. april 2004

Sauene i Nesseby er gourmeter. Øverst på menyen står de saftige urtene og graset i de rike setervierskogene. Resultatet av et for kraftig beite blir et kulturlandskap med en mer monoton vegetasjon som domineres av gresset sølvbunke.

I samarbeid med Statskog Finnmark, og Fylkesmannens landbruksavdeling i Finnmark, har Norut IT gjennomført prosjektet "Hogst- og beitevurdering av inngjerdinger i bjørkeskog, Klubbvik, Nesseby kommune"

Setervier blir borte Skog og utmark i Finnmark brukes aktivt til beiting og skogbruk. Årlig hogges det om lag 20.000 m3 bjørketømmer. Formålet med prosjektet var å øke kunnskapen om beiteeffekter på bjørkeskog og å anbefale hogstmetoder som fremmer gjenveksten av skog i området med sterkt beite. Dette er gjort ved å sette opp faste inngjerdinger i ulike skogstyper, og vegetasjons- og skogutviklingen er analysert over tid. En viktig del av prosjektet er å spre kunnskap om beiting og skogbruk, og inngjerdingene vil derfor bli brukt som demonstrasjonsfelt for bønder, vedhoggere og arealforvaltere. Resultatet så langt viser at beitepresset fra sau i de rikere skogstypene er så høyt at en ikke vil få noe særlig gjenvekst etter hogst av bjørk. Dersom en legger kvist rundt de hogde stammene vil skuddene klare seg bedre, men om dette hjelper på lang sikt er fortsatt uvisst.

Uheldig

I studieområdet mellom Bergebyelva og Vestre Jakobselv beiter det om sommeren omkring 2000 sau fordelt på 150 kvadratkilometer. Det høye antallet fører til store endringer i naturen. Alvorlig fra et økologisk synspunkt er overbeite i setervierskogen ( Salix myrsinifolia ssp. borealis)langs bekkene. Her er denne skogstypen direkte truet. Sau beiter i busk og feltsjiktet, og i tillegg spiser elgen toppene av setervia om vinteren. Skogstypen er karakterisert av et svært høyt biologisk mangfold. Det ble observert flekker der skogstypen nærmest er utgått, vierbuskene er døde og feltsjiktet viser flekker med monokultur av sølvbunke ( Deschampsia cespitosa). Denne dreiningen mot kulturlandskap betyr ikke noen forringing av beitegrunnlaget for sau, men det er uheldig for det biologiske mangfoldet i området.

Kontaktperson: Dr.stipendiat Stein Rune Karlsen, Norut IT, tlf. 7762 9441/9098 5066