Status: Skipstrafikk Nordlige sjørute

Status: Skipstrafikk Nordlige sjørute

19. september 2012

Det er fortsatt få seilinger gjennom den Nordlige sjørute og Nordøstpassasjen, men økningen er stor når man regner i prosent.

Norut har ledet et forprosjektet som har sett på behov for data om skipstrafikken i Arktis, primært blant Framsenterets medlemmer og kjente brukere.

I dag finnes ingen samlet oversikt over skipstrafikken. Det er behov for bedre data om trafikken.

Prosjektet har også samlet inn data på faktisk transitt-trafikk gjennom Polhavet de siste årene. Antall gjennomseilinger i Nordøstpassasjen har økt fra 4 i 2009 til 33 i 2011.

Lengden på seilingssesongen har også økt. Et annet utviklingstrekk er økt transport av petroleumsprodukter (kondensat) og jernmalm fra nordvest-Russland til Asia.

Transitt-seilinger gjennom Nordvestpassasjen, nord for Canada, har økt fra 7 i 2005 til 26 i 2011.

Behov for å samle data

De viktigste databehovene om arktisk skipsfart er på følgende områder:

 

  • Faktisk skipstrafikk i Polhav-området
  • Miljømessige forhold knyttet til skipstrafikken
  • Ulykker og beredskap mot akuttforurensing og for søk og redning
  • Drivkreftene for skipstrafikk i Arktis

 

En oversikt over kilder for data for faktisk skipstrafikk er gitt i rapporten, både oversiktsmessig, og mer utfyllende. Den er konsentrert rundt transitt-trafikk, selv om også annen trafikk delvis er dekket.

Datakilder for de andre kategoriene av databehov har det ikke vært rom til å gjennomgå innenfor rammene av dette prosjektet. Et funn er at eksisterende databaser i svært liten grad sammenstiller data på tvers av kategoriene over. Dette vil være nødvendig for å gjøre gode analyser og prognoser av framtidig skipstrafikk, miljøpåvirkning og miljørisiko, og samfunnsmessige forutsetninger og effekter av skipstrafikken i Polhavet.

I rapporten skisseres det en mulig struktur for en database om arktisk skipsfart som kan dekke de viktigste behov over.

Norut arbeider nå videre med partnere i Framsenteret, Kystverket og andre for å få opp et bedre datagrunnlag om arktisk skipsfart, og gjøre det lett tilgjengelig.

Ny rapport

Forfattere av rapporten er prosjektleder Mette Ravn Midtgard, Norut, Audun Isaksen, Nofima, Thorkel Askildsen, TØI og Eirik Mikkelsen, Norut.

Forprosjektet var finansiert av Flaggskip Polhavet i Framsenteret. Funnene i rapporten ble presentert for Utenriksdepartementets faggruppe for Arktisk skipsfart 17. april 2012.

Midtgard, MR, E. Mikkelsen, A. Iversen, T. Askildsen 2012: Shipping i Polhavet - databehov og tilgjengelige data. Norut rapport 5-2012.

Kontaktperson: Forskningsleder Eirik Mikkelsen, Norut Tromsø

Les mer: Første supertanker gjennom Nordøstpassasjen (NRK 25.08.2011)