Styrker samisk språkarbeid

Styrker samisk språkarbeid

20. februar 2013

Sametingets søkerbaserte språktilskudd fungerer godt. Resultatene når ut til mange lokalsamfunn.

Språktilskuddene som nå er evaluert, omfatter tre ulike ordninger:

1) tilskudd til språkprosjekter innenfor forvaltningsområdet

2) tilskudd til språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet

3) tilskudd til språkutviklingstiltak over Samefolkets fond

Sametingets overordnede mål for disse midlene er å styrke og øke bruken av de samiske språkene slik at samisk vitaliseres i områder hvor språket står svakt og styrkes i områder hvor samisk er i daglig bruk.

“Gjødsler” språkarbeidetEn av hovedkonklusjonene i rapporten er at språktilskuddene fungerer som en "gjødsling" av underskog. Sett i et større samfunnsperspektiv fungerer denne underskogen i tett samspill med både andre språktiltak og den samiske språkpolitikken som Sametinget fører.

For mange av språkprosjektene er Sametinget den viktigste finansieringskilden. Derfor er ordningen viktig for utvikling og bevisstgjøring av samisk språk.

Under pressRådsmedlem Ellinor Marita Jåma sier at Sametinget vil gå grundig gjennom rapporten, fordi den blir viktig i arbeidet med å forbedre Sametingets tilskuddsordninger for samisk språk.

-Samisk språk er under sterkt press, og derfor er det viktig at Sametingets språkmidler utnyttes på en best mulig måte. Å evaluere ordningen er derfor nødvendig for å finne fram til eventuelle forbedringer av ordningen, sier rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Rapport og kontaktperson

Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk

Samiske versjon: Sámedikki ohcanvuđot gielladoarjjaortnegiid árvvoštallan

Evalueringen har vært gjennomført i samarbeid mellom Norut Alta - Áltá og Nordlandsforskning/Nordlánda dutkam.

Seniorforsker Eva Josefsen har vært prosjektleder for arbeidet som er gjennomført sammen med forsker Áila Márge Varsi Balto ved Norut Alta - Áltá og forsker Marit Solstad ved Nordlandsforskning/Nordlánda dutkam.