Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal

Verneprosesser i Finnmark - betydning for fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal

7. januar 2004

Norut NIBR Finnmark har på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune gjennomført en forstudie som har kartlagt ulike vernetiltak og verneprosesser som har betydning for fiskeri- og havbruksnæringens bruk av sjøareal i kystsonen i Finnmark.

De prosesser og tiltak som forstudien har fokusert på er: Vern i medhold av Naturvernloven, Marine verneområder, Vern i medhold av Kulturminneloven, Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder, Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, EUs rammedirektiv for vannforvaltning og Vern av norsk kysttorsk.

Disse virker på ulike måter inn på fiskeri- og oppdrettsnæringens bruk av sjøareal, – og kan lede til økte konflikter mellom og innad i næringene dersom de fører til at det blir mindre arealer for næringsformål. Et tiltak som kan bidra til å synliggjøre verneprosesser, og deriblant avdekke interessekonflikter, er å utvikle et geografisk informasjonssystem (GIS) for kystsonen i Finnmark. Dette vil kunne bidra til en integrert og helhetlig forvaltning av kystsonen.

Kontaktperson: Siri Ulfsdatter Søreng [ Prosjektrapport (pdf)]