Vil tenke nytt innen helse og omsorg

Vil tenke nytt innen helse og omsorg

1. februar 2017
Kommunikasjonssjef

Hvordan skal kommunene organisere helse- og omsorgstjenestene i møte med den kommende eldrebølgen? Et nytt prosjekt skal nå arbeide med innovasjonskultur og innovasjonsledelse i fire ulike kommuner.

Kommunene Tromsø, Gjøvik, Sortland og Skjervøy er svært ulike både i innbyggertall og geografi. Men en ting har de felles: De jobber alle med å reorganisere og effektivisere helse- og omsorgstjenestene for å stå rustet for fremtiden.

Antall eldre over 67 år vil øke kraftig sammenlignet med antall yrkesaktive. Eldrebølgen vil treffe Nord-Norge tidligere enn resten av landet. Kommunene kan forvente lavere økonomiske rammer og flere oppgaver. Det må løses enten ved å arbeide smartere eller gjennom å tilby tjenester av lavere kvalitet. Det nye prosjektet har som mål å ta i bruk nye arbeidsmåter som er drevet fram av innovasjonsledelse og innovasjonskultur.

Hva er innovasjonsledelse og innovasjonskultur?

Hva menes med innovasjon i kommunesektoren? Hva skiller egentlig innovasjonsledelse og innovasjonskultur fra daglig drift?

Innovasjonsledelse er ledelse av medarbeiderdrevne prosesser som en ikke helt vet hvor ender. Lederne har en nøkkelrolle til å kunne fremme effektiv drift, samarbeid, tjenesteutvikling og nytenkning, ikke bare følge opp fastlagte rutiner i organisasjonen.  

Innovasjonskultur er en utforskende og prøvende kultur hvor både medarbeidere og ledere oppfordres til og er ansvarlig for å utvikle kreative ideer og ta disse i bruk. Man ønsker velkommen nytenkning og nye løsninger både for organisering, ledelse, rapportering, verktøy og samarbeid på tvers av etater.  

I prosjektet Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur, som ledes av Tromsø kommune og Norut, ønsker man å:

  • Identifisere potensiale og barrierer ved etatsmodellen
  • Identifisere og teste ut rapporteringsrutiner i kommunene
  • Innføre praktiske verktøy som fremmer innovasjonsledelse
  • Fremme samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av avdelinger

Skal komme flere kommuner til gode

Men resultatene skal ikke bare komme de fire kommunene til gode. Kunnskap og erfaring som kommer fram i prosjektet skal deles. Kommunene skal spre kunnskapen gjennom sine egne nettverk, for eksempel skal Skjervøy kommune dele sine erfaringer med kommunene i Nord-Troms gjennom deres felles møteplass for Helse og omsorg.

I tillegg til den vitenskapelige publiseringen av resultater som forskerne vil bidra med, skal de også dele kunnskapen fra prosjektet på aktuelle konferanser både i Norge og utenlands, og bidra i helsenettverk og med populærvitenskapelig formidling.

Prosjektet skal pågå fram til 2019, og ledes av Tromsø kommune. Yngve Antonsen ved Norut leder forskningsdelen av prosjektet. Arbeidet finansieres av Regionalt Forskningsfond, i regi av Troms Fylkeskommune og Norges forskningsråd.  

Prosjektside: Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (KOMII)