Vurderer gass-satsing i Narvik

Vurderer gass-satsing i Narvik

12. februar 2013

Norut skal kartlegge mulighetene for et LNG-anlegg i Narvik.

Det er mange markedsområder for naturgass. Ilandføring av gass vil imidlertid kreve store mottakere av gassen. En satsing på LNG (Liquefied Natural Gas) kan gi økt bruk av naturgass i Ofoten og Nordland.

Norut går nå i gang med prosjektet LNG Bunker for Bulk Carriers. Prosjektet skal særlig vurdere mulighetene for å bruke LNG som bunker til skip. Det kan også være aktuelt å bruke Narvik som et knutepunkt for LNG-transport til Sverige.

- Nordland fylkeskommune har over tid arbeidet for å få ilandført gass til fylket, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen i en pressemelding.

- Det omsøkte prosjektet kan derfor være med på å etablere et mottaksanlegg for LNG i Narvik og etablere Ofoten som et viktig knutepunkt for bruk av LNG i Nord-Norge, sier næringsråden.

I prosjektet skal Norut se nærmere på følgende:

 

  • Prognoser for skipstrafikken over Narvik
  • Fordeler og miljøgevinster ved bruk av LNG på skip
  • Status vedrørende bruk av LNG som drivstoff til skip
  • Muligheter for å konvertere fra dagens olje til LNG/gass som fremdriftsdrivstoff vs. LNG i nybygg
  • Anslå mulige gass/LNG-volum over Narvik havn
  • Vurdere LNG leveringskjede
  • Mulig lokalisering av et LNG mottaksanlegg
  • Vurdere realisering av et LNG-anlegg i Narvik/Ofoten

 

Aktørene som bidrar til finansieringen av prosjektet er Nordland fylkeskommune, LKAB, Narvik Havn og Narvikgården.

Kontaktperson: Adm direktør Terje Nordvåg, Norut Narvik

LNG – Liquefied Natural Gas – er flytende naturgass som hovedsakelig består av metan, men også noe etan samt andre hydrokarboner og nitrogen. For at gassen skal kondensere må den kjøles til under -160°C. Volumet reduseres da ca. 600 ganger, og muliggjør effektiv transport og lagring.På Melkøya ved Hammerfest finnes Europas eneste storskalaanlegg for produksjon av LNG. Gassen kommer fra Snøhvitfeltet i rørledning, og LNG skipes derfra ut til store mottakere i Europa og USA. Kilde: Wikipedia