Workshop om betongdammer

Workshop om betongdammer

26. september 2012

Norut Narvik, Statkraft og NVE arrangerer workshop i Narvik den 23. og 24. oktober. Temaet er bærekraftig forvaltning av betongdammer.

Målet er å bidra til nytenkning ved forvaltning av dammer.

Norut, Statkraft og NVE inviterer for tredje gang til en spennende workshop i Narvik. Målet med denne er å bidra til nytenkning ved forvaltning og oppgradering av eksisterende dammer.

Behov for forsterkning og oppgradering

Etter innføring av ny forskrift til vannressursloven (damsikkerhetsforskriften) i 2010 opplever mange dameiere at flere eldre betongdammer ikke lenger tilfredsstiller kravene til stabilitet, selv om det ikke er tegn til skader på dammene. Resultatet er et massivt behov for forsterkning og oppgradering.

Samarbeid med Statkraft

Betongdammer befinner seg naturlig nok ofte høyt til fjells, og forsterkningstiltak er svært ressurskrevende og kostbare. Norut Narvik har gjennom flere år jobbet sammen med Statkraft for å finne nye innovative løsninger, som kan bidra til å redusere miljøbelastningene og kostnader forbundet med oppgradering av dammer. Dette må imidlertid ikke gå på bekostning av sikkerheten.

Arena for inspirasjon

På workshopen ønsker man, gjennom foredrag og diskusjoner, å skape en arena hvor deltagerne kan inspireres til å ta i bruk nye metoder, samt bidra til å utvikle nye ideer om hvordan man best mulig kan forvalte de dammene som finnes i dag.

Stabilitet og iskrefter som hovedfokus

Ved bygging av nye dammer, benyttes forenklede beregningsmodeller, som er utviklet for å gi tilfredsstillende sikkerhet. I disse modellene må det legges inn ekstra sikkerhet mot feil og unøyaktighet, som man ikke har oversikt over når dammene blir designet. Dette kan være forhold som; størrelsen på lastene som virker på dammen (f. eks. islast), styrken til materialene (fjell og betong), terrengets egentlige sammensetning og utforming, og hvor nøyaktig man klarer å bygge i forhold til tegninger.

Etterprøving av modell

Når dammen er bygget, har vi imidlertid mulighet til å etterprøve modellen vår ved å måle flere av disse parametrene. Vi kan ta ut kjerneprøver og måle styrken til betong, fjell og overgangen mellom betong og fjell. Man kan også gjennomføre nøyaktig oppmåling av dammens og terrengets utforming, slik at man får en mer korrekt modell. Når vi oppdaterer våre modeller med slike data, finner vi ofte at de har tilfredsstillende kvalitet. Dette kaller vi gjerne for en administrativ oppdatering.

Presentasjon av metodikk

På workshopen vil det bli presentert en metodikk som viser hvordan man kan gjennomføre en slik administrativ oppgradering av det som kalles glidstabilitet for betongdammer. Metoden baserer seg på uttak av kjerneprøver fra betong, fjell og overgangen mellom betong og fjell. Kjerneprøvene testes deretter i en spesialutviklet testrigg i laboratoriet. Resultatene fra prøvingen brukes deretter i dataassisterte numeriske beregninger, som gir oss nye og mer korrekte beskrivelser av sikkerheten til dammen.

Is på damkonstruksjoner

På vinteren vil is som ligger på reservoaret trykke på damkonstruksjonene. I dagens regelverk settes denne lasten relativt høy, med det resultat at det ikke er mulig å påvise at dammen er stabil. Dvs. at dammen glir eller velter i henhold til beregningsmodellene. Dersom dagens regelverk blir stående, vil det medføre at flere eksisterende dammer får behov for forsterkning og oppgradering.

Nye retningslinjer kan gi problemer

Det finnes en mengde mindre betongdammer som vil få problemer med å tilfredsstille de nye retningslinjene. I bransjen er det relativ stor enighet om at det knytter seg stor usikkerhet til hvor stor islasten mot dammene virkelig er, og hvordan den påvirker damkonstruksjonen. Enkelte tidligere målinger har antydet at de kan være større enn dagens forskrift antyder, men man har i liten grad sett skader som underbygger dette. Det er derfor behov for en bedre dokumentasjon og beskrivelse av egenskapene til is, og de kreftene is kan forårsake på ulike damkonstruksjoner.

Viktig med ny kunnskap

Ny kunnskap om istrykk på damanlegg vil være av stor betydning for å kunne utvikle nye og forbedrede beregningsmetoder og modeller for damanlegg. Norut Narvik gjennomfører nå et FoU-prosjekt sammen med NVE og Statkraft. Hovedmålet er å videreutvikle og forbedre modeller for beregning av iskrefter mot damkonstruksjoner, og slik sett bidra til bærekraftig energiproduksjon i Norge.

Redusere kostnader

Prosjektet baseres på en blanding av feltmålinger og numeriske analyser. Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra til å redusere behovet for forsterkning av eksisterende dammer, og bidra reduserte kostnader ved bygging av nye dammer. Det siste er særlig aktuelt i forbindel

se med bygging av småkraftanlegg. På workshopen presenteres foreløpige resultater fra prosjektet, og det vil bli gitt en gjennomgang av planer for feltmålinger som starter vinteren 2012/2013.

Om workshopen

Workshopen avholdes 23. og 24. oktober på Høgskolen i Narvik, og er åpen for alle interesserte. Vi har flere spennende foredragsholdere, og ser frem til inspirerende dager i Narvik. Tilbakemeldingen fra de to foregående workshopene har vært svært positive.

Program og informasjon vedrørende påmelding finner du her:

Program workshop betongdammer

Kontaktperson: Forskningsleder Bård Arntsen