Prosjekter

Prosjekter

Prosjektnavn Startår Prosjektleder
CASS Centre for Arctic Sustainable Societies 2018
Sørsamisk språk 2018
Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst (BM Samisk) 2018
Effektivisering av høsting etter raudåte ved hjelp av droner 2018
Kommunal innovasjonsledelse og innovasjonskultur (KOMII) 2017
Energieffektive bygninger i arktiske kommuner (EEBAK) 2017
Forretningsmodeller for innovasjon og internasjonalisering av prosessindustrien for SMB-er 2016
SARdeteksjonSNØ 2016
Innovasjon i fallforebygging (Falltek) 2016
Low Carbon Self-Sufficient Community (Arctic Energy) 2016
Terrestrial radar interferometry for monetorin tidewater glaciers in Ny-Ålesund (SSF Glacier) 2015
Mauken-Blåtind søf 2015
AVISENT 2015
Methods for earthquake analysis for typical Norwegian dams 2015
Search and rescue in the High North - SARiNOR 2015
Kompetansesenter for luftfartsbaserte tjenester (KSLT) 2015
Enterprise Europe Network (EEN) 2014
TANGOSim 2014
Naturfare infrastruktur flom og skred 2014
MC Isolering 2014
Samfunnsanalyse av Harstadregionen 2014
Evaluering av plan- og bygningsloven (EVA-Plan) 2014
Evaluering av Samarbeid om etisk kompetanseheving (EvEtikk) 2014
Peptid struktur oppklaring 2014
Key favtors for increased use of the Northern Sea Route (Drivers Fram) 2014
Innomed 2014
Prodex Fenologi 2014
Mastefundament 2014
Automatisk oljesølovervåking og varsling fra satellittdata (GlobOilRisk) 2014
Path development in different regional settings (VRI 3) 2014
Gender and innovation in Norway (VRI 3) 2014
The Emergence of a new petroleum province in the High North – integrated or fragmented? (PETROSAM 2) 2014
Heterobifunctional linkers 2014
Norsk jernbaneteknisk senter (NorJeTS) 2014
Senter for fjernmåling av snøskred (SeFas) 2014
Arctic Petroleum Centre (ARCex) 2014
Hva er samiske interesser i nye næringer? 2014
Drivers for increased use of the Northern Sea Route (DriversNSR) 2013
Overvåkning av oppdrettsanlegg 2013
MediaScape 2013
Finnmarkslandskap i endring: oppslutning og deltakelse om FeFo; lokal ressursbruk, industriell verdiskaping og globale utfordringer 2013
BARCUT 2013
Barents Sea drill cuttings research initiative (BARCUT) 2013
D'Liver FSY 2013
NettTrim 2013
Interaktiv visualisering (InterViz) 2013
Følgeforskning Pilot Drammen 112 2013
Aksjonsprogrammet 2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkeder 2013
Syntese for biologisk testing 2013
Impacts of hazardous substances on human health and communities in the Barents region (BarCom) 2013
Kompetansemegling i Troms 2013
Marine næringer sektoranalyse NHD 2012
Fram Havforsuring 2012
Akutt utslipp 2012
Forutsetninger for verdiskaping i råvarebaserte næringer 2012
OED Reiseliv 2012
Flaggskipet Miljøgifter 2012
Marine bioaktive lipider 2012
Følgeforskning av tilflyttere i Herøy kommune 2011
Sør-Troms/Nordre Nordland: Faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur 2011
Polhavet 2011
Árbediehtu-kartlegging, bevaring og bruk av samisk tradisjonell kunnskap 2011
Samisk språkundersøkelse 2011
Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner 2011
Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner 2011
Sakkyndig utrening for Finnmarkskommisjonen 2011
UAV-borne Ku-band radar platform in support of CoReH2O and future ESA missions (UAVSAR) 2011
Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandling i Alta kommune 2011
Innovasjon gjennom samhandling: Hvordan innoverer bedrifter i Troms? (VRI 2) 2011
Istrykk mot dammer 2011
GOOSEHUNT 2011
Kunnsk.status:Hvilke metoder for å tiltrekke seg arb.kraft?" 2011
Finnmarksanalyser 2011
VRI-Finnmark: Finnmarkinstitusjoners posisjon i nye industrielle innovasjonsprosesser i nord 2011
Flyttemotiv og bostedsvalg 2010
Flyttemotiver og bostedsvalg 2010
Join-In (no) 2010
Et kunnskapsbasert Nord-Norge 2010
Suksessfaktorer og barrierer i kommunesektorens innovasj.arbeid 2010
Vindkraft i reinbeiteland: Regionale effekter og reindriftens erfaringer 2010
Integrert overvåking i nord - Snøinformasjon fra fjernmålte data (RDA Snø) 2010
Joint organization for branding the High North / Opplevelser i Nord 2010
Bysamer 2009
VRI-kartlegging Troms 2009
Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies 2009
ColdTech – Sustainable Cold Climate Technology 2009
Følgeforskning av regionale ringvirkninger av utvikling og drift av Goliatfeltet 2009
Arctic UAS 2009
NorACIA Delutredning 5 Klimaendr i norsk Arktis - tilpasn. 2008
NorACIA Delutredning 4 2008
Kommunen som samfunnsutvikler 2008
Kostn.-og gevinst ved bruk av teknologi i pleie-og omsorg 2008
Klimaendringer, effektscenarier og tilpasningsmuligheter for reindriften i Norge. 2008
Sjølaksefiske i Finnmark 2008
Resultat og effektevaluering av SIVAs næringshagesatsing 2008
Ung i Barents 2005