Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst (BM Samisk)

Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst (BM Samisk)

Startår

Startår: 
2018

Sluttår

Sluttår: 
2019
Samarbeidspartnere: 

Studiens mål er å undersøke hvordan økt brukermedvirkning for samiske brukere kan forstås og utøves i møte med helsetjenesteutøvere.

Studien vil undersøke om en lokal forståelse kan gi ny innsikt i forhold til mer tilpassede og brukervennlige tjenester i psykisk helsevern for samiske brukere.

Bakgrunnen for dette prosjektet er behovet for å få mer kunnskap om hva som kan fremme økt brukermedvirkning innenfor psykisk helsevern for samiske brukere med komplekse og sammensatte hjelpebehov. Prosjektet vil også undersøke hvordan en kan styrke kunnskap om medvirkning for tjenesteutøverne.

Det er et behov for kartlegging knyttet til geografiske og kulturelle variasjoner i psykiske helsetjenester for målgruppen samer med psykiske lidelser (og eventuell rusmiddelavhengighet). Hvordan kan spesialisthelsetjenesten sikre god innflytelse og medvirkning for samiske brukere med komplekse og sammensatte hjelpebehov?

Prosjektet har hovedfokus på brukere av psykiatritjenester i nord-, sør-og lule-samiske områder. Prosjektet gjennomføres i et nært samarbeid med SANKS. Det vil si at vi bruker spesialisthelsetjenestenivået som inngangsport for å studere ulike kontekstuelle forhold rundt bruker, og vi samler data fra følgende kilder:

1. Nasjonale, offentlige dokumenter: Innhenting av relevante Stortingsmeldinger, NOU’er, rapporter, veiledere og andre sentrale plandokumenter for en kartlegging av likheter og forskjeller på det nasjonale og det samiske perspektivet på brukermedvirkning.

2. Tjenesteutøvere: Intervju med tjenesteutøvere (med samisk og ikke-samisk bakgrunn) på DPS i områder med samiske brukere, individuelle intervju- eller fokusgruppegruppeintervju.

3. Brukere: Dybdeintervju med samiske brukere (samisk-språklige og ikke-samisk språklige).

Resultatene blir publisert på nasjonale og internasjonale konferanser, i artikler i tidsskrifter, i en nasjonal rapport og som populærvitenskapelige artikler.

Prosjektet ledes av Norut og er et samarbeid med SANKS Finnmarkssykehuset, UiT Norges Arktiske Universitet, NAPHA og brukerorganisasjonen RIO. Prosjektet finansieres av SANKS Finnmarkssykehuset og Sametinget.

Se også: Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning