Finnmarkslandskap i endring: oppslutning og deltakelse om FeFo; lokal ressursbruk, industriell verdiskaping og globale utfordringer

Finnmarkslandskap i endring: oppslutning og deltakelse om FeFo; lokal ressursbruk, industriell verdiskaping og globale utfordringer

Startår

Startår: 
2013

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Regionale forskningsfond Nord-Norge.

Samarbeidspartnere: 

Universitetet i Tromsø

Prosjektets hovedproblemstilling er hvordan ulike ressursbrukere opplever FeFos eierdisposisjoner og forvaltning, gitt de mange ulike og motstridende interesser. Hvordan, og i hvilken grad, er folk avhengig av naturressurser eller økosystemstjenester, dvs. de mange måter et samfunn nyter godt av naturen på, og hvordan dette kommer til uttrykk i møtet med forvaltningsinstitusjoners disponeringer av naturen?

Prosjektet skal for det første undersøke om, og eventuelt hvilke, interesser befolkningen i Finnmark oppfatter at FeFo ivaretar i sin ressurs- og arealforvaltning og -disponering, og hvordan dette påvirker oppslutningen om FeFo som henholdsvis forvaltningsorgan og næringsaktør.

Prosjektet skal også undersøke hvordan, og i hvilken grad, folk er avhengig av naturen, for bedre å få innsikt i ressursbrukernes egen evne til å tilpasse seg og påvirke endringer.

Prosjektet vil nyttiggjøre seg av referanseområder i det nordlige Canada fordi man her har lang erfaring med urfolksrettslige og politiske arrangementer samtidig som det territorielle nivået har styrket sin posisjon og rolle innenfor føderasjonen.