Hva er samiske interesser i nye næringer?

Hva er samiske interesser i nye næringer?

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2016
Samarbeidspartnere: 

Nyheter

Å forvalte samiske næringsinteresser er vanskelig
Industriutbygginger og samisk legitimitet
Livsform påvirker samiske ungdommers framtidstenking
Lansering: Nordområdene i endring
Nordområdene er i endring

Publikasjoner

Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser.

Nordområdene i endring

Kap. 7: Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet – på vei ut av tradisjonsorienteringen? Elisabeth Angell

Kap. 11: Samiske interesser – bremsekloss for utvikling av mineralnæringen? Vigdis Nygaard

Mer om prosjektet

Utgangspunktet for dette prosjektet er at nye, arealkrevende næringer i samiske områder både medfører permanente samfunnsmessige og kulturelle endringer og også sosiale og politiske spenninger og motsetninger.

Denne typen industri- og næringsetableringer kan fortrenge tradisjonelle næringer og på den måten være en trussel mot samisk kultur og levemåte. Samtidig vi vi i vårt prosjekt ikke miste av syne at en stor del av den samiske befolkningen i dag ikke er direkte tilknyttet primærnæringene og vil dermed heller ikke nødvendigvis ha sammenfallende syn, eller interesser med aktører innenfor disse næringene.

Prosjektet søker å gi svar på hva som kan forstås som samiske næringsinteresser og samiske interesser mer generelt i et samfunn under stor forandring, der også nye arealkrevende næringer setter et sterkt press på tradisjonelle samiske næringer.

Vi ønsker også å se på hvordan samiske interesser og identitet blir utfordret av nye næringers inntog, og om det er mulig å finne trekk av at slik ny næringsvirksomhet på noen måte kan virke positivt for samisk kultur- og identitetsutvikling.

Dette gjør vi gjennom tre ulike tilnærminger som er nedfelt i tre arbeidspakker:

  1. En studie av Sametingets næringspolitikk og virkemiddelbruk.
  2. En studie av tre case: Kvalsund (gruvedrift og vindkraft), Kautokeino (gruvedrift) og Meråker (vindkraft), hvor vi ser på hvordan berørte aktører definerer samiske interesser.
  3. En studie av hvordan samisk ungdom ser på egen kultur og identitet i valgene av utdanning, arbeid og bosted.

Prosjektet omfatter samiske områder både i nord og sør. Datagrunnlaget vil bli hentet inn gjennom dokumentstudier og intervjuer med ulike aktører. 

Resultatene blir publisert i artikler i tidsskrifter, bokkapittel og som som populærvitenskapelige artikler.

Prosjektet ledes av Norut Alta og er et samarbeid med Trøndelag forskning og utvikling AS. Det er også etablert et institusjonelt samarbeid med Sametinget og Finnmarkseiendommen (Fefo). Regionalt forskingsfond finansierer størstedelen av prosjektet.