Istrykk mot dammer

Istrykk mot dammer

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2016
Samarbeidspartnere: 

Statkraft, NVE, Nordkraft, Coldtech.

Islast på damkonstruksjoner er en sentral last når det gjelder damsikkerhet. Vi har sett at mange konstruksjoner har dimensjoneringsutfordringer i forhold til islast. Dersom vi ikke finner nye løsninger, vil dagens regelverk medføre et massivt behov for forsterkning og oppgradering. Spesielt bør nevnes at det finnes en mengde mindre betongdammer som vil få problemer med å tilfredsstille de nye forskriftene. Det er særlig forhold knyttet til stabilitet (glidning og velting) som representerer et problem ut fra dagens situasjon. Det er derfor behov for å kunne dokumentere og beskrive egenskapene til is og de kreftene is kan forårsake på ulike damkonstruksjoner.

Hovedmålsetningen med prosjektet er å videreutvikle og forbedre modeller for beregning av iskrefter mot damkonstruksjoner og slik sett bidra til bærekraftig energiproduksjon i Norge.

Dette kan gjøres gjennom at det etableres bedre grunnlag for å fastslå størrelse på istrykk og utarbeides et grunnlag for å differensiere kravene til islast på ulike dammer ut fra geografisk beliggenhet, frostmengde på stedet, innspenningsforhold, vindforhold, strømninger i vannet osv.

Prosjektet består av en del som fokuserer på feltmåling av iskrefter mot dammer og en del som fokuserer på nye beregningsmetoder for islast på dammer.