Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandling i Alta kommune

Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandling i Alta kommune

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2011
Oppdragsgiver: 

Alta kommune

I den kommunale helsetjenesten i Alta har det siden 1991 eksistert et diabetesteam. Hensikten med teamet er å bedre diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med diabetes, og å utvikle lokale samarbeids- og behandlingsrutiner knyttet til denne pasientgruppen. Diabetesteamet består av en lege og to sykepleiere. Diabetesteamet tar imot pasienter med type I og type II diabetes, svangerskapsdiabetes og personer med nedsatt glukosetoleranse. Det dreier seg totalt om ca 600 pasienter i Alta.

Pasientene er i hovedsak henvist til teamet fra sin fastlege. Det er fastlegen eller ev. spesialist som har det overordnede medisinske ansvaret for pasientbehandlingen, men behandlingsforløpet avtales gjennom dialog med diabetesteamet. Virksomheten i dagens diabetesteam finansieres av:
1. Alta kommune som holder lokaler og dekker lønn samt sosiale utgifter
2. Pasienters egenbetaling
3. Statlige refusjoner fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) for tilhørende legetakster

Alternativet til at en pasient konsulterer det lokale diabetesteamet, vil være fastlegekonsultasjoner og/eller poliklinisk konsultasjon hos spesialist ved sykehus (UNN eller Hammerfest) som kan innebære både økte reisekostnader og økt tidstap.

Prosjektet skal undersøke om den lokale organiseringen av diabetesbehandling i Alta er samfunnsøkonomisk lønnsom. Det skal videre finne ut:
1. Hvilke budsjettmessige og samfunnsøkonomiske kostnader er det ved å utvikle og drive det lokale diabetesteamet?
2. Hvilken budsjettmessig og samfunnsøkonomisk nytte er det ved det lokale diabetesteamet?