Samisk språkundersøkelse

Samisk språkundersøkelse

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2012
Oppdragsgiver: 

Sametinget i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Samarbeidspartnere: 

Nordlandsforskning.

Norut Alta skal i samarbeid med Nordlandsforskning kartlegge bruken av nordsamisk-, lulesamisk og sørsamisk språk. Det skal kartlegges i hvilke sammenheng språket brukes. Det skal også kartlegges i hvor stor grad samisk språk brukes som samhandlingsspråk i barnehage, skole, jobb, utdanning, fritid, lokalsamfunn og i frivillig eller politisk arbeid.

Høsten 2011 vil det gjennomføres intervju av et mindre utvalg av samiske språkbrukere. Det skal så gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse i begynnelsen av 2012 rettet mot et større antall respondenter. I tillegg skal det gjennomføres dybdestudier i 12 utvalgte kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samiske språk, i både sør-, lule-, og nordsamiske områder.

Dybdestudier skal gjennomføres i: Snåsa, Hattfjelldal, Røros, Tysfjord, Bodø, Kautokeino, Nesseby, Kåfjord, Kvalsund, Skånland, Tromsø og Oslo. Ulike institusjoner og organisasjoner skal oppsøkes for å kartlegge hvor mange som behersker samisk på ulike nivå, i hvor stor grad samisk språk brukes, hvilke språkvalg foreldre tar i forhold til barn og hvor mange som ønsker å lære seg samisk.