Sørsamisk språk

Sørsamisk språk

Startår

Startår: 
2018

Sluttår

Sluttår: 
2019
Oppdragsgiver: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Samarbeidspartnere: 

Trøndelag Forskning og Utvikling.

Hvordan styrke bruken av sørsamisk språk?

Norut skal sammen med Trøndelag forskning og utvikling skrive en utredning for KMD for å finne svaret på dette spørsmålet.

I 2016 la et offentlig utvalg fram «Hjertespråket» (NOU 2016: 18) med en rekke forslag til endringer i lovverk og tiltak for å styrke samiske språk. Av de tre offisielle samiske språkene i Norge er sørsamisk mest truet. Det er få personer som behersker språket, og de bor spredt over et stort geografisk område fra Saltfjellet til Hedmark. I "Hjertespråket" ble det derfor trukket frem at det er behov for mer kunnskap om utviklingstrekk og status for å sette i verk gode tiltak for å styrke bruken av sørsamisk språk.

Utredningen skal særlig se på hvordan bruken av samiske språk henger sammen med næringsutøvelse og kultur. Metodisk ønsker i vi å gjennomføre dybdestudier i fire sørsamiske lokalsamfunn for å se på ulike kontekstuelle rammer for språkutvikling.

Prosjektleder: Vigdis Nygaard (Norut)

Prosjektmedarbeidere: Espen Carlsson, Berit Therese Nielsen og Roald Sand (Trøndelag Forskning og Utvikling)